Ook des­kun­di­ge rap­por­ta­ge van stief­va­der

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De rech­ter heeft gis­te­ren be­slo­ten dat psy­cho­lo­gi­sche en psy­chi­a­tri­sche rap­por­ta­ge van Mo­ham­med L, die sa­men met zijn part­ner Pam­la­de­vi C ver­dacht wordt van mis­han­de­ling van zijn vier­ja­ri­ge stief­zoon, zal wor­den uit­ge­bracht. Het jon­ge­tje is door de mis­han­de­ling over­le­den. Van Pam­la­de­vi C zijn reeds de des­kun­di­ge rap­por­ta­ges uit­ge­bracht.

De­ze zaak is uit­ge­steld tot 2 no­vem­ber. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji wil de broer van Mo­ham­med L als ge­tui­ge ho­ren. Ook zal de moe­der van Pam­la­de­vi C in de rechts­zaal wor­den ge­hoord. Mo­ham­med L heeft van­af het be­gin aan­ge­ge­ven dat hij niets heeft ge­daan. Ter on­der­steu­ning van de ver­kla­ring van de ver­dach­te zijn er twee ge­tui­gen ge­hoord, die ver­kla­ren dat het slacht­of­fer de he­le dag goed was. De moe­der en zus van Mo­ham­med L voer­den een vi­deo­ge­sprek met hem en merk­ten dat het jon­ge­tje op de ach­ter­grond speel­de. Pam­la­de­vi C heeft ver­klaard dat haar man niets te ma­ken heeft met de mis­han­de­ling. Lal­ji vindt daar­om dat er geen be­zwa­ren meer zijn te­gen haar cli­ënt Mo­ham­med L. Ze zegt dat het niet klopt dat toen de po­li­tie de ta­blet van de man wil­de na­trek­ken, hij heeft ge­wei­gerd zijn me­de­wer­king te ver­le­nen. In een pro­ces-ver­baal is dui­de­lijk aan­ge­ge­ven dat Mo­ham­med L zijn toe­stem­ming had ver­leend. De ta­blet was bo­ven­dien bij de po­li­tie. Een an­de­re agent heeft een pro­ces-ver­baal op­ge­maakt waar­in hij aan­geeft dat het niet mo­ge­lijk was ge­ge­vens in de ta­blet na te trek­ken. De raads­vrouw vindt dat het pro­ces­ver­baal waar­in een wets­die­naar aan­geeft dat haar cli­ënt heeft ge­wei­gerd, vals is. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.