HI on­der­steunt Con­su­men­ten­kring in le­den­wer­ving

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Mi­nis­ter Sieg­lien Bur­le­son van Han­del en In­du­strie, heeft ge­meend de Con­su­men­ten­kring te on­der­steu­nen in zijn stre­ven de con­su­ment te die­nen. De con­su­ment moet van in­for­ma­tie wor­den voor­zien, op de hoog­te zijn van con­su­men­ten­rech­ten en ju­ri­di­sche bij­stand krij­gen, in­dien ge­wenst. De Con­su­men­ten­kring geeft via het maand­blad ‘de Con­su­men­ten­koe­rier’ in­for­ ma­tie over be­lang­rij­ke on­der­wer­pen aan de sa­men­le­ving. Het is daar­om van be­lang dat de uit­ga­ve van dit blad wordt ge­con­ti­nu­eerd.

De­ze con­su­men­ten­or­ga­ni­sa­tie heeft op 4 ok­to­ber een cam­pag­ne ge­lan­ceerd om meer le­den te wer­ven. De launch heeft plaats­ge­von­den op het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI). Mi­nis­ter Sieg­lien Bur­le­son heeft de aan­zet ge­ge­ven om meer le­ den te wer­ven door zich pu­blie­ke­lijk in te schrij­ven bij de Con­su­men­ten­kring. Het per­so­neel van HI heeft ook de ge­le­gen­heid ge­had om lid te wor­den. De Con­su­men­ten­kring is sinds 2006 ac­tief en is een ver­e­ni­ging voor con­su­men­ten van­af 18 jaar. Al­bert Al­ley­ne is de voor­zit­ter van de­ze or­ga­ni­sa­tie en te­vens de uit­ge­ver van ‘de Con­su­men­ten­koe­rier’. Dit meldt het mi­nis­te­rie in een pers­be­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.