“Is een pres­ta­tie om 35 jaar voor een werk­ge­ver te wer­ken”

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Het is een pres­ta­tie om 35 jaar on­af­ge­bro­ken op een tech­nisch hoog ni­veau bij een werk­ge­ver te wer­ken. Wer­ken met elek­tri­ci­teit is heel ris­kant om­dat stroom le­vens­ge­vaar­lijk is. Van­daar dat sa­fe­ty een be­lang­rijk on­der­deel is van het wer­ken in de­ze sec­tor”. Woor­den van Sam Me­hair­jan die 1 ok­to­ber her­dacht dat hij 35 jaar in dienst is bij de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS). Thans is hij di­rec­teur be­drijfs­voe­ring bij de EBS.

In zijn loop­baan bij het Su­ri­naam­se stroom­be­drijf heeft hij op de ver­schil­len­de af­de­lin­gen ge­werkt en hel­pen re­for­men. On­der an­de­re is hij be­last ge­weest met de ener­gie­op­wek­king, dis­tri­bu­tie, ope­ra­ti­ons en main­tenan­ce. Me­hair­jan ziet de uit­brei­ding van de op­wek­mo­ge­lijk­he­den in het net­werk in Nickerie als een van de hoog­te­pun­ten bin­nen zijn car­ri­è­re en het be­drijf. De aan­leg van de trans­mis­sie lijn van Para­nam naar Men­c­ken­dam kan vol­gens hem ook als hoog­te­punt ge­zien wor­den. Want door de­ze trans­mis­sie­lijn kan de EBS veel meer ver­mo­gen bin­nen­ha­len van de Su­ral­co.

Me­hair­jan zegt dat de in­tro­duc­tie van het Su­per­vi­so­ry Control And Da­ta Ac­qui­si­ti­on (SCADA)-sys­teem in 2004 bij de EBS ook als hoog­te­punt ge­zien kan wor­den. Met dit sy­teem kan van­af een af­stand ge­le­zen wor­den wat er al­le­maal ge­beurt in een dis­tri­bu­tie­sta­ti­on. Er kan dus door een EBS-me­de­wer­ker op af­stand ge­le­zen wor­den hoe­veel stroom bin­nen­komt en wat de span­ning is. Het be­die­nen van de scha­ke­laars is ook mo­ge­lijk met het SCADA-sys­teem, legt het di­rec­tie­lid uit. Naar zijn zeg­gen wordt dit sys­teem over de he­le we­reld ge­bruikt.

Hij zegt dat het be­drijf mo­men­teel een pro­ject bij de IDB heeft lig­gen voor het in­tro­du­ce­ren van een an­der sys­teem. Het ver­schil is dat het hier­bij dan zal gaan om een lan­de­lijk sys­teem waar­bij al­le on­der­sta­ti­ons op af­stand ge­con­tro­leerd kun­nen wor­den en er dus snel­ler op­ge­tre­den wordt bij sto­rin­gen in het net­werk. Dit sys­teem geeft pre­cies aan waar de sto­ring ligt en op wel­ke lijn die is op­ge­tre­den.

Wat het di­rec­tie­lid als dom­per ziet, is toen in de ja­ren tach­tig gro­te sta­kin­gen uit­bra­ken in het land. Bij de Su­ral­co had­den ar­bei­ders toen trans­mis­sie trans­for­ma­to­ren on­klaar ge­maakt. Het ge­volg hier­van was dat de stroom­voor­zie­ning voor Paramaribo en om­stre­ken in ge­vaar was ge­ko­men. Een an­der te­gen­slag voor het be­drijf was toen in 1986 een gro­te brand was uit­ge­bro­ken in de cen­tra­le van Wa­ge­nin­gen in Nickerie. Heel Wa­ge­nin­gen had als ge­volg hier­van geen stroom. Mo­men­teel is het di­rec­tie­lid me­de be­last met de her­struc­tu­re­ring van de EBS en met re­ne­wa­ble ener­gy, so­lar en smart me­te­ring pro­ces­sen.

De al­ge­meen di­rec­teur van EBS, Ra­bin Par­mes­sar (r), fe­li­ci­teert Sam Me­hair­jan (l) met zijn 35 dienst­ja­ren bij het be­drijf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.