Veel vluch­te­lin­gen te de­pres­sief voor vrij­wil­li­gers­werk

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Veel vluch­te­lin­gen voe­len zich te de­pres­sief om vrij­wil­li­gers­werk te doen. Dat blijkt uit on­der­zoek in op­dracht van het ka­bi­net. Asiel­zoe­kers mo­gen niet wer­ken en kam­pen dus vaak met ver­ve­ling. Mi­nis­ter As­scher (So­ci­a­le Za­ken) liet daar­om uit­zoe­ken in hoe­ver­re er in­te­res­se is om vrij­wil­li­gers­werk te doen. Uit in­ter­views met een groep van veer­tig re­pre­sen­ta­tie­ve asiel­zoe­kers, blijkt nu dat het me­ren­deel daar wel voor voelt. Bij on­ge­veer de helft van die groep speelt een ze­ker schuld­ge­voel mee van­we­ge het ont­van­gen van geld van de over­heid zon­der er­voor te wer­ken.

De­ge­nen die niet de han­den uit de mou­wen wil­len ste­ken, noe­men de­pres­sie als voor­naams­te re­den. “Door het pie­ke­ren over de toe­komst en de ge­dach­ten aan het thuis­land acht men zich niet in staat de fo­cus op iets als vrij­wil­li­gers­werk te leg­gen”, al­dus het on­der­zoek. Ook zien vrou­wen er vaak van­af om­dat ze zwan­ger zijn of voor de kin­de­ren moe­ten zor­gen.

Het liefst hel­pen asiel­zoe­kers mee bij het on­der­hou­den van de sport­ver­e­ni­ging. Ook as­sis­te­ren bij eve­ne­men­ten als een buurt­feest en kof­fie schen­ken in een zorg­in­stel­ling staan bo­ven­aan de fa­vo­rie­te be­zig­he­den, ge­volgd door die­ren voe­ren op de kin­der­boer­de­rij en strui­ken snoei­en in stads­par­ken.

As­scher past nu de pro­ce­du­res aan zo­dat asiel­zoe­kers die dat wil­len, met­een aan de slag kun­nen als vrij­wil­li­ger.

(De Te­le­graaf/ fo­to: NU)

Veel vluch­te­lin­gen die geen vrij­wil­li­gers­werk wil­len doen, noe­men de­pres­sie als voor­naams­te re­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.