Imam komt te mak­ke­lijk weg met il­le­ga­le is­la­mi­ti­sche hu­we­lij­ken

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG -Imams die il­le­ga­le is­la­mi­ti­sche hu­we­lij­ken af­slui­ten, ko­men daar nu veel te mak­ke­lijk mee weg. Dat stelt de VVD die ho­ge­re straf­fen en be­te­re op­spo­ring eist en bo­ven­dien de ge­huw­den en ge­tui­gen ook straf­baar wil stel­len.

VVD-Ka­mer­lid Jeroen van Wijn­gaar­den komt met zijn plan, om­dat het nog steeds erg mak­ke­lijk blijkt om een il­le­gaal is­la­mi­tisch hu­we­lijk te slui­ten in Ne­der­land. Een hu­we­lijk waar de over­heid dus niets van weet. Op si­tes als mus­lima.com is er ge­mak­ke­lijk een imam be­reid te vin­den om een stel te trou­wen. “Er ont­staat zo een pa­ral­lel­le sa­men­le­ving”, gruwt het Ka­mer­lid. Van Wijn­gaar­den wijst er op dat het al ver­bo­den is om een re­li­gi­eus hu­we­lijk te heb­ben zon­der voor de wet te trou­wen. Dat laat­ste moet al­tijd ge­beu­ren, zo­dat de over­heid kan con­tro­le­ren of het hu­we­lijk bij­voor­beeld niet on­der dwang ge­beurt of dat de man al an­de­re vrou­wen heeft. Het schort hem hier­bij ech­ter aan de hand­ha­ving, vindt Van Wijn­gaar­den. “Dat moet echt veel be­ter.”

Bo­ven­dien moe­ten vol­gens Van Wijn­gaar­den de straf­fen om­hoog. De imam zou straks een boe­te van maxi­maal 20.500 eu­ro moe­ten krij­gen en een cel­straf van 7 maan­den bij her­ha­ling. De li­be­raal wil dat ook de ge­tui­gen straf­baar wor­den en de ge­huw­den. Die laat­sten zijn wat hem be­treft niet straf­baar als er spra­ke is van dwang. Ver­der wil de VVD’er dat het aan­gif­te­pro­ces di­gi­taal wordt, dat er een spe­ci­a­le hulp­lijn komt en dat het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken een ‘unit’ in het le­ven roept die Ne­der­land­se slacht­of­fers van hu­we­lijks­dwang in het bui­ten­land kan hel­pen.

“Dit is geen an­ti-is­lam­ver­haal”, zegt Van Wijn­gaar­den. “Dit is pro-vrouw en juist voor mos­lima’s. Door dit soort hu­we­lij­ken wor­den de vrij­he­den waar hier hard voor ge­knokt is, weg­ge­no­men. Dat mo­gen we niet toe­staan.”

(De Te­le­graaf / fo­to: De

Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.