Po­li­tie loopt leeg

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De zak­geld van het ka­bi­net voor de po­li­tie blijkt on­vol­doen­de. Het te­kort aan wijk­agen­ten is groot en neemt de ko­men­de ja­ren al­leen maar toe.

Dat alar­me­ren­de sig­naal ge­ven po­li­tie­vak­bond ACP en de Haag­se bur­ge­mees­ter Jo­zi­as van Aart­sen. Die laat­ste doet dat na­mens al­le re­gio­bur­ge­mees­ters, de eer­ste bur­gers van gro­te plaat­sen die over po­li­tie-in­zet gaan. Het ka­bi­net heeft met Prins­jes­dag 221 mil­joen eu­ro meer uit­ge­trok­ken voor de po­li­tie dan eer­der ge­pland. De ACP en Van Aart­sen zijn daar po­si­tief over, maar zien tot hun spijt dat het geld voor­al ou­de ga­ten en be­zui­ni­gin­gen heeft ge­vuld en zo niks ex­tra op­le­vert. De re­gio­bur­ge­mees­ters en de po­li­tie­vak­bond waar­schu­wen met na­me voor het da­len­de aan­tal agen­ten met een af­ge­ron­de op­lei­ding. Dat komt door de uit­stroom van de ve­le ouderen en het te­kort aan in­stroom van nieu­we dien­ders. Over vijf jaar zul­len er net­to 3000 op­ge­lei­de agen­ten min­der zijn.

Wijk­agen­ten moe­ten in­der­daad de oren en ogen zijn in de wijk, ze­ker als je ji­ha­dis­me wil be­strij­den, maar met zo wei­nig ca­pa­ci­teit kan dat niet. (De Te­le­graaf/ fo­to: De

Te­le­graaf)

Wijk­agen­ten moe­ten de oren en ogen zijn in buur­ten, maar blij­ken er steeds min­der op straat rond te lo­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.