Ste­len­de bur­ge­mees­ter Om­men krijgt nog twee jaar wacht­geld

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

OM­MEN - Het wacht­geld voor Marc-Jan Ah­ne, de oud­bur­ge­mees­ter van Om­men die vo­rig jaar werd ont­sla­gen na het ste­len van geld, loopt nog ze­ker twee jaar door. Hij ont­vangt 83.000 eu­ro per jaar. De Ove­r­ijs­sel­se ge­meen­te Om­men moet drie jaar en drie maan­den lang wacht­geld be­ta­len aan de voor­ma­li­ge bur­ge­mees­ter. De­ze ge­ge­vens zijn in de be­gro­ting van 2017 op­ge­no­men. De be­gro­ting van 2016 be­vat geen in­for­ma­tie over het wacht­geld voor Ah­ne.

In sep­tem­ber 2015 leg­de Ah­ne zijn func­tie als bur­ge­mees­ter van Om­men neer, na­dat de rijks­re­cher­che een on­der­zoek te­gen hem had in­ge­steld. Hij had con­tant geld bij een groot­han­del in kle­ding in Om­men ge­sto­len. Dat bleek zo te zijn. Ah­ne gaf zijn fout toe en sprak in een ver­kla­ring van een ‘pijn­lij­ke mis­stap in de pri­vés­feer’.

Vol­gens in­for­ma­tie van de Ver­e­ni­ging van Ne­der­land­se Ge­meen­ten (VNG) krij­gen bur­ge­mees­ters na ver­leend ont­slag een uit­ke­ring op grond van de Al­ge­me­ne pen­si­oen­wet po­li­tie­ke ambts­dra­gers (Ap­pa). De re­den van het ont­slag is niet re­le­vant. Het maakt dus niet uit of een bur­ge­mees­ter ont­sla­gen is op ei­gen ver­zoek, niet is her­be­noemd of dat hij van­we­ge het op­zeg­gen van het ver­trou­wen is ont­sla­gen.

Om­men moet het wacht­geld be­ta­len zo lang Ah­ne geen an­de­re in­kom­sten heeft. Voor de duur van de wacht­geld­re­ge­ling telt ook zijn wet­hou­der­schap in De­ven­ter mee tus­sen 2009 en 2012. In april 2012 be­gon Ah­ne in Om­men als bur­ge­mees­ter. Toen Ah­ne werd be­noemd, had hij aan­spraak kun­nen ma­ken op een toe­la­ge. Hij ver­dien­de als wet­hou­der in De­ven­ter meer dan als bur­ger­va­der in Om­men.

De ge­meen­te heeft voor 2016 110.000 eu­ro op­ge­no­men voor wacht­geld­ver­plich­tin­gen en be­ge­lei­dings­kos­ten, al­dus wet­hou­der Ko Schee­le. Voor 2017 en 2018 is 83.000 eu­ro per jaar ge­raamd. Even­tu­e­le in­kom­sten van Ah­ne wor­den in min­de­ring ge­bracht op het wacht­geld­be­drag.

Marc-Jan Ah­ne was niet be­reik­baar voor com­men­taar.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.