Hon­da maakt zich niet po­pu­lair

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Kei­su­ke Hon­da vindt dat de hou­ding van de sup­por­ters van AC Mi­lan te ne­ga­tief is. De aan­val­len­de mid­den­vel­der zegt in een in­ter­view met pers­bu­reau Ky­o­do dat de ach­ter­ban zich moet rich­ten op het steu­nen in plaats van op het af­val­len van de ei­gen ploeg. “In Ja­pan wordt er vrij­wel niet ge­joeld. Bij Mi­lan ge­beurt dat veel te vaak. Het pro­bleem bij Mi­lan is dat je tij­dens een wed­strijd in de steek wordt ge­la­ten door de fans. Ik voel dan ab­so­luut geen lief­de. Maar als je wint, be­han­de­len ze je als een fa­mi­lie­lid. Dus ik vraag me af waar het hen dan om gaat: al­leen maar om win­nen en ver­lie­zen?”, al­dus de der­tig­ja­ri­ge Hon­da, die tot dus­ver­re 85 wed­strij­den voor i Ros­so­ne­ri speel­de.

De 82-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal van Ja­pan voegt er­aan toe dat de fans van Mi­lan zijn ‘ge­ob­se­deerd door re­sul­taat’: “Die be­na­de­ring werkt als je veel ta­lent hebt en met de druk om kan gaan. Maar als je die kwa­li­tei­ten niet hebt, dan helpt die hou­ding ons echt niet ver­der.” Mi­lan staat mo­men­teel, na ze­ven speel­ron­den, op de zes­de plaats in de Se­rie A.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.