Mal­di­ni wil dui­de­lijk­heid van AC Mi­lan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pa­o­lo Mal­di­ni weet nog niet of hij te­rug­keert bij AC Mi­lan. Al­ge­meen di­rec­teur Mar­co Fas­so­ne heeft de oud-ver­de­di­ger de func­tie van tech­nisch di­rec­teur aan­ge­bo­den, maar de 48-ja­ri­ge oud-ver­de­di­ger wil eerst meer dui­de­lijk­heid al­vo­rens hij zijn ja­woord geeft. Mal­di­ni geeft in La Gaz­zet­ta del­lo Sport aan dat hij eerst met de Chi­ne­se ei­ge­na­ren wil spre­ken: “Ik wil we­ten hoe zij den­ken, hoe zij te­gen het pro­ject en de stra­te­gie aan­kij­ken, en­zo­voort. Dat lijkt me wel het min­ste. Er zijn twee dui­de­lij­ke strui­kel­blok­ken: het ge­brek aan di­rec­te ver­ant­woor­de­lijk­heid op tech­nisch ge­bied en een ge­brek aan dui­de­lijk­heid over mijn rol. Ja, ik kan tech­nisch di­rec­teur wor­den, maar wat houdt dat in? De struc­tuur be­staat dan uit al­ge­meen di­rec­teur Fas­so­ne, spor­tief di­rec­teur Mas­si­mi­li­a­no Mi­ra­bel­li en ik. Het punt is: wat moet ik dan doen? Als ik over iets an­ders denk dan Mi­ra­bel­li, wie be­paalt er dan? Dit pro­bleem moet eerst op­ge­lost wor­den.” “Ik heb de ko­pers van AC Mi­lan ge­vraagd wat ze pre­cies van mij ver­wach­ten, hoe ze het pro­ject met mij voor zich zien. Ik weet nu al­leen dat Fas­so­ne en Mi­ra­bel­li ook blij­ven en dat al die func­ties el­kaar te veel over­lap­pen. Te veel. Mij is ver­teld dat het doel is om Mi­lan weer te­rug te bren­gen naar de bes­te vijf clubs van de we­reld, maar dat be­te­kent dat je heel lang 24 uur per dag moet wer­ken. Ik ben be­reid om dat te doen, maar moet wel we­ten hoe het pro­ject pre­cies in el­kaar steekt. Ik denk dat het een en an­der de ko­men­de da­gen dui­de­lijk wordt”, be­sluit Mal­di­ni, die in to­taal 849 wed­strij­den voor i Ros­so­ne­ri speel­de.

(VZ)

Án­gel Di María wil­de ook stop­pen bij de na­ti­o­na­le se­lec­tie van Ar­gen­ti­nië na de ver­lo­ren Copa Amé­ri­ca-fi­na­le, maar fa­mi­lie heeft hem van ge­dach­te doen ver­an­de­ren. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.