ITF wil­de voor­beeld stel­len met schor­sing Sha­ra­p­ova

Times of Suriname - - SPORT -

TENNIS - Ma­ria Sha­ra­p­ova denkt dat de in­ter­na­ti­o­na­le ten­nis­fe­de­ra­tie ITF een voor­beeld wil­de stel­len door haar voor twee jaar te schor­sen voor het ge­bruik van het ver­bo­den mid­del meld­o­ni­um. “Ik wil­de nooit ge­lo­ven dat ze mij als voor­beeld ge­bruik­ten, maar in­mid­dels be­gin ik daar an­ders over te den­ken”, al­dus de 29-ja­ri­ge Rus­sin dins­dag in een in­ter­view met de Ame­ri­kaan­se jour­na­list Char­lie Ro­se. Sha­ra­p­ova gaf het in­ter­view na­dat het CAS be­kend­maak­te haar schor­sing van twee jaar te­rug te bren­gen tot vijf­tien maan­den. Dit be­te­kent dat ze van­af april 2017 weer aan toer­nooi­en mee mag doen. “Ik kreeg een schor­sing van 24 maan­den, maar ei­gen­lijk wil­den ze me voor vier jaar schor­sen. Ik werd tij­dens mijn zaak on­der­vraagd door een ar­bi­tra­ge­com­mis­sie van de ITF. Die com­mis­sie was sa­men­ge­steld door de ITF, de or­ga­ni­sa­tie waar­mee ik een con­flict heb. Dat kun je toch niet neu­traal noe­men? Het CAS is wel neu­traal en de­ze uit­spraak is mijn be­lo­ning”, al­dus de Wim­b­le­don­win­na­res van 2004.

Vol­gens Sha­ra­p­ova heeft de ITF ten­nis­sers er nau­we­lijks op ge­we­zen dat meld­o­ni­um per 1 ja­nu­a­ri op de do­ping­lijst zou ko­men. De Rus­sin ge­bruik­te het mid­del naar ei­gen zeg­gen al tien jaar en wist niet dat het ver­bo­den werd. “Ze had­den er veel meer aan kun­nen doen om dit te voor­ko­men.” Sha­ra­p­ova is sinds haar schor­sing van kracht werd in maart een stuk min­der be­zig met tennis. “Ik heb al ruim een half­jaar niet meer aan mijn spel ge­dacht. Ik heb veel ge­reisd en din­gen ge­daan die ik eer­der niet kon doen.” Ze stond af en toe nog wel op de baan, maar train­de op een an­de­re ma­nier. “Ik train nu niet met het doel me­zelf klaar te ma­ken voor een toer­nooi, maar ik doe het voor me­zelf. Dat voelt goed.”

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.