UCI kort weg­ra­ce WK in Qa­tar

Times of Suriname - - SPORT -

WIELRENNEN - De weg­ra­ce van de man­nen bij het WK wielrennen in Qa­tar wordt ruim 100 ki­lo­me­ter in­ge­kort als het te heet is. Het pe­lo­ton rijdt dan geen 257,5 ki­lo­me­ter over de woes­tijn­we­gen, maar slechts 150 ki­lo­me­ter.

Dat staat in het hit­te­re­gle­ment van de UCI voor het WK. De wie­ler­bond heeft een team van me­di­sche ex­perts dat zich van­af be­gin ok­to­ber ver­diept in de weers­om­stan­dig­he­den in en rond de Qa­ta­re­se hoofd­stad Do­ha. De tem­pe­ra­tuur kan op­lo­pen naar 40 gra­den Cel­si­us. Het team komt voor aan­vang van el­ke weg­ra­ce bij el­kaar om even­tu­e­le hit­te­maat­re­ge­len te ne­men.

Het in­kor­ten van de wed­strijd bij de man­nen is de meest op­val­len­de po­ten­ti­ë­le maat­re­gel. Voor de ra­ces van de an­de­re ca­te­go­rie­ën (vrou­wen, ju­ni­o­ren en be­lof­ten) geldt bij ex­tre­me hit­te dat er min­der ron­den wor­den ge­re­den. Ver­der zorgt de or­ga­ni­sa­tie voor li­ters ex­tra wa­ter en ijs tij­dens de koer­sen.

Het WK be­gint zon­dag met de ploe­gen­tijd­rit voor de vrou­wen en de man­nen. Vol­gen­de week dins­dag is de in­di­vi­du­e­le tijd­rit voor de vrou­wen. Een dag la­ter zijn de man­nen aan de beurt.

Op 15 ok­to­ber is de weg­wed­strijd bij de vrou­wen. Zon­dag strij­den de man­nen om de re­gen­boog­trui.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.