NN biedt on­ge­vraagd op Delta Lloyd

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AMSTERDAM - NN Group heeft on­ge­vraagd een bod uit­ge­bracht op Delta Lloyd. Het wil zijn bran­che­ge­noot over­ne­men voor in to­taal 2,4 mil­jard eu­ro. Delta Lloyd zegt in een ver­kla­ring het bod in be­raad te heb­ben en heeft aan Delta Lloyd la­ten we­ten zo spoe­dig mo­ge­lijk te re­a­ge­ren. NN biedt con­creet 5,30 eu­ro per aan­deel op Delta Lloyd. Delta Lloyd ein­dig­de dins­dag op de beurs in Amsterdam op 4,12 eu­ro. Het aan­deel schoot bij ope­ning van de beurs met zo’n 30 pro­cent om­hoog tot rond de 5,30 eu­ro. Ken­ners zien voor­de­len van een bun­de­ling van krach­ten van de be­drij­ven, maar den­ken dat NN wel met een ho­ger bod moet ko­men. De twee heb­ben al ge­spro­ken met el­kaar. Vol­gens NN wer­den “ge­dach­tes over het com­bi­ne­ren van de Ne­der­land­se en Bel­gi­sche ac­ti­vi­tei­ten” ge­deeld met het be­stuur en de com­mis­sa­ris­sen van Delta Lloyd. “We ho­pen dat Delta Lloyd ver­der met ons in ge­sprek wil gaan”, al­dus een woord­voer­ster van NN.

Vol­gens top­man Lard Frie­se van NN zal een ge­com­bi­neerd be­drijf een lei­den­de spe­ler zijn op de Ne­der­land­se markt voor ver­ze­ke­rin­gen, ban­kie­ren en ver­mo­gens­be­heer. Vol­gens hem is er een “dui­de­lij­ke en over­tui­gen­de lo­gi­ca” om con­so­li­da­tie te bren­gen op de Ne­der­land­se ver­ze­ke­rings­markt door de twee con­cerns te com­bi­ne­ren. Kort na­dat NN met zijn ver­kla­ring naar bui­ten kwam, gaf Delta Lloyd aan de struc­tuur van zijn Bel­gi­sche ac­ti­vi­tei­ten te gaan ver­sim­pe­len. Het wil Delta Lloyd Li­fe in Bel­gië sa­men­voe­gen met Delta Lloyd Le­vens­ver­ze­ke­ring in Ne­der­land. De ju­ri­di­sche aan­pas­sin­gen moe­ten de ka­pi­taal­po­si­tie ten goe­de ko­men.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.