Ame­ri­kaan­se kust­ge­bie­den roe­pen nood­toe­stand uit voor or­kaan Mat­thew

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - In ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se kust­ge­bie­den is de nood­toe­stand af­ge­kon­digd in af­wach­ting van or­kaan Mat­thew. Die raast nu bo­ven het Ca­ra­ï­bisch Ge­bied en heeft voor­al Ha­ï­ti zwaar ge­trof­fen. Min­stens 10.000 Ha­ï­ti­a­nen ver­blij­ven in op­vang­cen­tra. Vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties heeft de or­kaan voor de he­vig­ste hu­ma­ni­tai­re cri­sis in Ha­ï­ti ge­zorgd sinds de aard­be­ving in 2010. Er is nau­we­lijks com­mu­ni­ca­tie mo­ge­lijk met de zwaarst ge­trof­fen ge­bie­den. Hui­zen zijn ver­woest, zie­ken­hui­zen over­stroomd en er is een te­kort aan drink­wa­ter.

In het straat­ar­me Ha­ï­ti wo­nen nog veel men­sen in tij­de­lij­ke on­der­ko­mens na­dat ze hun huis ver­lo­ren bij de aard­be­ving. Toen kwa­men 200.00 men­sen om het le­ven. Er is nu mel­ding van min­stens één do­de door or­kaan Mat­thew maar dat aan­tal kan nog op­lo­pen. In de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek zijn min­stens vier men­sen door de or­kaan om het le­ven ge­ko­men.

Vol­gens de laat­ste voor­spel­lin­gen van het Ame­ri­kaan­se Na­ti­o­nal Hur­ri­ca­ne Cen­ter zal or­kaan Mat­thew de ko­men­de da­gen naar het zuid­oos­ten van de Ver­e­nig­de Sta­ten trek­ken. De ver­wach­ting is dat hij de een na zwaar­ste ca­te­go­rie zal blij­ven en over de Ba­ha­ma”s bij Flo­ri­da komt. In­wo­ners van de zui­de­lij­ke Ame­ri­kaan­se staat slaan al ex­tra voor­ra­den in. In kust­ge­meen­ten van de sta­ten South Caro­li­na en North Caro­li­na is de nood­toe­stand uit­ge­roe­pen. Eerst wor­den me­di­sche eva­cu­a­ties uit­ge­voerd, woens­dag zijn on­ge­veer een mil­joen kust­be­wo­ners aan­ge­ra­den te ver­trek­ken. “Ons doel is dat jul­lie je op min­stens 150 ki­lo­me­ter van de kust be­vin­den”, zo zei gou­ver­neur Nik­ki Ha­ley van South Caro­li­na tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. Ook al­le scho­len aan de kust zijn van­af woens­dag ge­slo­ten. De gou­ver­neur waar­schuw­de de in­wo­ners dat de eva­cu­a­tie niet snel zal ver­lo­pen, maar vroeg hen ge­dul­dig te zijn.

“Ik zou niets lie­ver wil­len dan dat de or­kaan plot­se­ling een bocht maakt en te­rug de zee in trekt, maar mo­men­teel ziet het er­naar uit dat vrij­dag­nacht en za­ter­dag re­de­lijk hef­tig zul­len zijn”, al­dus Ha­ley. Ver­schil­len­de lucht­vaart­maat­schap­pij­en heb­ben hun vluch­ten rond het week­end al ge­an­nu­leerd. Rei­zi­gers naar Ca­ra­ï­bisch Ge­bied kun­nen hun tic­ket om­boe­ken of geld te­rug krij­gen.

(HLN) Ex­tra lan­ge rij­en bij de tank­sta­ti­ons in Mount Pleasant, na­dat kust­be­wo­ners zijn op­ge­roe­pen te eva­cu­e­ren. (na­ij­a­k­now.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.