Ita­lië haalt op­nieuw dui­zen­den mi­gran­ten van zee voor Li­bi­sche kust

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - De Ita­li­aan­se kust­wacht heeft dins­dag 4.600 mi­gran­ten voor de kust van Li­bië van zee ge­haald. Ita­lië voer­de meer dan der­tig red­dings­mis­sies uit. Daar­bij wer­den ook 28 do­den ge­bor­gen. Bij de red­dings­ope­ra­tie wa­ren der­tien sche­pen be­trok­ken. De Ita­li­a­nen kre­gen hulp van de Ier­se ma­ri­ne en hu­ma­ni­tai­re or­ga­ni­sa­ties. De af­ge­lo­pen twee da­gen zijn meer dan 10.000 mi­gran­ten op­ge­pikt. Maan­dag wer­den ook al dui­zen­den men­sen van zee ge­haald. Men­sen­smok­ke­laars maak­ten ge­bruik van het rus­ti­ge weer om zo­veel mo­ge­lijk bo­ten de zee op te stu­ren. On­danks het goe­de weer kwa­men de­ze week ze­ker vijf­tig men­sen om. Drie vrou­wen die maan­dag wer­den ge­red be­vie­len de af­ge­lo­pen 24 uur van een kind aan boord van een boot van de Ita­li­aan­se kust­wacht. “De vrou­wen en kin­de­ren ma­ken het goed”, al­dus de au­to­ri­tei­ten.

Sinds het be­gin van 2016 heb­ben zijn 142.000 mi­gran­ten in Ita­lië aan­ge­ko­men. Naar schat­ting 3.100 men­sen over­leef­den de over­steek niet. In 2015 waag­den zo’n 154.000 mi­gran­ten de over­steek naar Ita­lië. 2.892 van hen kwa­men om het le­ven. De vluch­te­lin­gen ko­men voor­na­me­lijk uit Afri­kaan­se lan­den zo­als Ni­ge­ria, Eritrea, So­ma­lië en Su­dan.

(NU.nl)

Een man hangt uit een vol­le boot voor de kust van Li­bië. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.