Ni­gel Fa­ra­ge sluit uit dat hij weer Ukip-voor­zit­ter wordt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Ni­gel Fa­ra­ge, de voor­ma­li­ge lei­der van de Brit­se rechts­po­pu­lis­ti­sche en eu­ro­fo­be par­tij Ukip, sluit uit dat hij op­nieuw voor­zit­ter wordt van de par­tij. Hij zei dat woens­dag, na­dat zijn op­volg­ster Di­a­ne Ja­mes dins­dag­avond haar ont­slag aan­kon­dig­de, am­per 18 da­gen na­dat ze de fak­kel over­nam van Fa­ra­ge. Hij wil wel tij­de­lijk het lei­der­schap waar­ne­men, zo ver­tel­de hij aan de BBC en Sky News.

“Ik heb mijn mis­sie ver­vuld. Het is tijd dat ie­mand an­ders het werk doet”, al­dus Fa­ra­ge van­uit Straats­burg, waar hij de ple­nai­re ver­ga­de­ring van het Eu­ro­pees Par­le­ment bij­woont. Vol­gens Fa­ra­ge is hij tech­nisch ge­zien nog al­tijd Ukip-voor­zit­ter. De Brit­se kies­com­mis­sie had de ver­an­de­ring aan het hoofd van de par­tij im­mers nog niet ge­re­gi­streerd. Neil Ha­mil­ton, Ukip-voor­zit­ter voor Wa­les, twij­felt er ech­ter aan dat de par­tij­lei­ding au­to­ma­tisch op Fa­ra­ge zou te­rug­val­len. Vol­gens hem is het aan het par­tij­be­stuur om een in­te­rim­voor­zit­ter te be­noe­men. Di­a­ne Ja­mes werd me­dio sep­tem­ber met een gro­te meer­der­heid van de par­tij­mi­li­tan­ten als op­volg­ster van Fa­ra­ge ver­ko­zen. Er was twij­fel of haar ver­kie­zing rechts­gel­dig was. Ze dien­de im­mers nooit de no­di­ge do­cu­men­ten daar­voor in, luid­de het. Ja­mes nam dins­dag om per­soon­lij­ke en pro­fes­si­o­ne­le re­de­nen ont­slag. Fa­ra­ge stap­te op na het re­fe­ren­dum van 23 ju­ni, waar­bij Groot-Brit­tan­nië er­voor stem­de om uit de Eu­ro­pe­se Unie te stap­pen.

(HLN)

Ni­gel Fa­ra­ge en zijn op­vol­ger Di­a­ne Ja­mes, na 18 da­gen heeft zij het werk neer­ge­legd. (in­de­pen­dent.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.