Wan­hoop drijft Afri­kaan­se vluch­te­lin­gen tot in Mexi­co

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Afri­kaan­se vluch­te­lin­gen op zoek naar een le­ven in vei­lig­heid vluch­ten niet al­leen naar Eu­ro­pa, ook in Ame­ri­ka ko­men er meer en meer vluch­te­lin­gen aan. In de Mexi­caan­se grens­stad Tij­u­a­na zijn de laat­ste maan­den dui­zen­den van de­ze Afri­kaan­se mi­gran­ten ge­ar­ri­veerd. Ze ho­pen naar de VS te kun­nen, maar de grens blijft dicht voor hen. Nie­mand weet hoe­veel het er pre­cies zijn. Vol­gens het stads­be­stuur van Tij­u­a­na be­vin­den zich 350 vluch­te­lin­gen in op­vang­hui­zen. Vol­gens bur­ger­or­ga­ni­sa­ties kan het in to­taal om 7000 vluch­te­lin­gen gaan. De toe­stroom be­gon ver­moe­de­lijk in mei 2016 en houdt nog steeds aan.

De­ze vluch­te­lin­gen pro­be­ren asiel te krij­gen in de VS, maar de grens blijft voor hen ge­slo­ten. Het Na­ti­o­naal In­sti­tuut voor Mi­gra­tie (INM) van de Ame­ri­kaan­se over­heid reikt el­ke dag vijf­tig af­spra­ken uit voor een ge­sprek met een Ame­ri­kaan­se con­sul, waar ze asiel kun­nen vra­gen. De mees­te aan­vra­gen wor­den ech­ter ver­wor­pen. De mees­te mi­gran­ten blij­ven in Tij­u­a­na han­gen. Ze wil­len niet te­rug naar hun land en Mexi­co kan hen niet uit­wij­zen, om­dat het met hun thuis­lan­den geen uit­wij­zings­ak­koord heeft. Dit is een tik­ken­de tijd­bom, zegt pries­ter Ale­jan­dro So­la­lin­de, stich­ter van het op­vang­cen­trum Her­ma­nos en el Ca­mi­no (broe­ders on­der­weg). “De­ze woe­de gaat ont­plof­fen”, zegt Ser­gio Ta­mai van mi­gran­ten­or­ga­ni­sa­tie Án­ge­les sin Fron­ter­as (en­gels zon­der gren­zen.

Op het vlak van vluch­te­lin­gen­stro­men is Tij­u­a­na wel wat ge­wend, maar de­ze Afri­kaan­se in­stroom is nieuw. Tot nog toe za­gen ze hier zel­den Afri­ka­nen. De­ze cri­sis is het ge­volg van een dui­de­lij­ke stra­te­gie van in­ter­na­ti­o­na­le men­sen­smok­ke­laars, zegt pries­ter So­la­lin­de. Het gaat om maf­fia’s die in staat zijn mi­gran­ten de hal­ve pla­neet over te bren­gen. “Dat kan al­leen met de ac­tie­ve of pas­sie­ve steun van over­he­den ge­beu­ren”, zegt hij. De­ze Afri­ka­nen be­gon­nen hun reis in lan­den als Ni­ge­ria, Gha­na, Ma­li, Con­go, Se­negal, So­ma­lië, Eritrea en Bur­ki­na Fa­so. Ver­vol­gens ging het naar Bra­zi­lië, Ecu­a­dor, Co­lom­bia, Cen­traal-Ame­ri­ka en Mexi­co. Men­sen­smok­ke­laars ver­ze­ker­den hen dat ze in de VS te­recht zou­den ko­men, om­dat ze daar mi­gra­tie-amb­te­na­ren zou­den heb­ben om­ge­kocht. Op­nieuw pro­fi­te­ren mis­da­di­gers van de wan­hoop waar dui­zen­den men­sen on­der lij­den door ge­brek aan ont­wik­ke­ling en door con­flic­ten.

(De we­reld mor­gen/fo­to:

youtu­be.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.