Afri­ka in­ves­teert in land­bouw voor ei­gen be­vol­king

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

De Afri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­bank trekt 1 mil­jard dol­lar uit voor het cre­ë­ren van 8 mil­joen ba­nen in de Afri­kaan­se land­bouw bin­nen de ko­men­de vijf jaar. Dat meldt de voor­zit­ter van de bank, de voor­ma­li­ge Ni­ge­ri­aan­se mi­nis­ter van Land­bouw Akin­wumi Ade­s­i­na. Voor­zit­ter Ade­s­i­na van de Afri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­bank (AfDB) be­zocht een trai­nings­cen­trum van het In­ter­na­ti­o­nal In­sti­tu­te of Tro­pi­cal Agri­cul­tu­re (IITA), waar­mee de AfDB sa­men­werkt. Het pro­gram­ma Youth Agri­pre­neurs van de IITA wordt uit­ge­breid om meer jon­ge­ren bij de Afri­kaan­se land­bouw te be­trek­ken. Ade­s­i­na wil van land­bouw een drij­ven­de kracht voor ont­wik­ke­ling in Afri­ka ma­ken, on­der meer door werk­lo­ze jon­ge­ren warm te ma­ken voor de sec­tor.

Veel lan­den in Afri­ka kam­pen met ho­ge jeugd­werk­loos­heid. In Zuid-Afri­ka was in 2014 naar schat­ting 51,5 pro­cent van de jon­ge­ren werk­loos, in Na­mi­bië 40,1 pro­cent en in Al­ge­rije 28,4 pro­cent. Drie van el­ke vijf jon­ge­ren in Afri­ka ten zui­den van de Sa­ha­ra heeft niet ge­noeg on­der­wijs ge­had om een baan te vin­den.

Een van de pri­o­ri­tei­ten van de AfDB-voor­zit­ter Ade­s­i­na, die in sep­tem­ber 2015 aan­trad, is het ini­ti­a­tief Feed Afri­ca, een stra­te­gie om het ei­gen land­bouw­po­ten­ti­eel van Afri­ka tot bloei te bren­gen. De stra­te­gie richt zich on­der meer op het cre­ë­ren van ba­nen met de be­doe­ling de land­bouw ren­da­bel te ma­ken en als start­punt te la­ten fun­ge­ren voor in­du­stri­a­li­sa­tie. De Feed Afri­cas­tra­te­gie moet er­toe lei­den dat Afri­ka zich­zelf kan voe­den en de net­to voed­sel­im­port re­du­ceert voor 2025.

“Het is zin­loos om 35 mil­jard dol­lar aan de im­port van voed­sel uit te ge­ven, als het con­ti­nent zich­zelf kan voe­den”, zei Ade­s­i­na. Hij voeg­de er­aan toe dat Afri­ka “een we­reld­wij­de kracht­pat­ser op het ge­bied van voed­sel en land­bouw” moet wor­den.

Afri­ka be­schikt over 400 mil­joen hec­ta­re land­bouw­grond die nog niet ge­cul­ti­veerd wor­den. Wet­ten, re­gels, be­leid en in­sti­tu­ten in de ver­schil­len­de lan­den ma­ken het ech­ter moei­lijk voor plaat­se­lij­ke boe­ren om za­den, mo­der­ne tech­no­lo­gie en ma­te­ri­aal te ver­krij­gen. Ook is het vaak las­tig om pro­duc­ten naar de mark­ten te trans­por­te­ren om ze te ver­ko­pen.

Om de Afri­kaan­se land­bouw ren­da­bel te ma­ken moe­ten Afri­kaan­se lan­den de on­der­lin­ge han­del sti­mu­le­ren, hun pro­duc­tie op­voe­ren en voed­sel trans­por­te­ren naar de plaat­sen waar het no­dig is, in plaats van voed­sel te im­por­te­ren. “Het op­hef­fen van re­gi­o­na­le in­ter-Afri­kaan­se han­dels­bar­ri­è­res is een van de stap­pen die sti­mu­le­rend wer­ken voor boe­ren”, zegt de We­reld­bank in het rap­port Afri­ca Can Help Feed Afri­ca. Als de in­ter-Afri­kaan­se han­del ver­ge­mak­ke­lijkt wordt, zul­len boe­ren meer ver­die­nen door de stij­gen­de vraag, wordt het voed­sel voor con­su­men­ten goed­ko­per en ont­staat meer werk in de land­bouw. De AfDB wil op de­ze ma­nier in to­taal in de ko­men­de tien jaar 25 mil­joen nieu­we ba­nen cre­ë­ren in de land­bouw­sec­tor, maar ook in de ICT en in­du­strie. (De we­reld mor­gen/fo­to:

tun­ga­me­diang.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.