Bo­dy­buil­der spuit olie in zijn spie­ren en nu ziet hij er zo uit

Times of Suriname - - PANORAMA -

Hij wil graag op zijn gro­te held Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger lij­ken en daar heeft Val­dir Se­ga­to (48) uit het Bra­zi­li­aan­se Sao Pau­lo veel voor over. Te veel, mis­schien. Want in zijn zoek­tocht naar hoe hij zijn spier­mas­sa kon ver­gro­ten, be­gon hij op aan­ra­den van een ka­me­raad in de fit­ness olie in zijn spie­ren te spui­ten. En dat is vol­gens dok­ters le­vens­ge­vaar­lijk. 25 ki­lo­gram is de ar­bei­der al bij­ge­ko­men, sinds hij vijf jaar ge­le­den met de syn­thol-in­spui­tin­gen start­te. De om­trek van zijn ar­men is in­tus­sen ver­dub­beld, tot 60 cen­ti­me­ter. En hij wil nog meer. “Er was een tijd dat ik me met de ver­keer­de men­sen in liet. Maar ik be­sloot het roer om te gooi­en. En ik ging spor­ten. In de fit­ness­club leer­de ik syn­thol ken­nen”, ver­telt hij. “Een vriend ver­tel­de me dat je daar­mee nog veel snel­ler ge­spierd kon wor­den.” Daar­op be­gon hij zich­zelf re­gel­ma­tig in­spui­tin­gen toe te die­nen, in zijn bi­ceps, schou­ders en borst. Dat het le­vens­ge­vaar­lijk is en ook tot am­pu­ta­tie kan lei­den, lijkt hem niet te de­ren. “De dok­ters zeg­gen dat ik er­mee moet op­hou­den, maar ik doe toch ver­der”, zegt hij. Krijgt hij dan geen ne­ga­tie­ve re­ac­ties op zijn ui­ter­lijk? “Ik hoor men­sen vaak la­chen, ze­ker kin­de­ren”, ver­telt hij. “Het erg­ste is als men­sen naast je stop­pen en zeg­gen dat je een le­lijk ding bent. Maar dat kan me niet sche­len. Ik vind me­zelf mooi. En dat is ge­noeg.” Meer nog, hij wil graag be­roemd wor­den met zijn ui­ter­lijk en pro­beert zijn ar­men nog 10 cen­ti­me­ter ex­tra te ge­ven. “Mijn droom is om iets te be­rei­ken met mijn spie­ren, om er car­ri­è­re mee te ma­ken. Ik heb geen spijt. Als ik in de spie­gel kijk, ben ik trots op me­zelf.” (HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.