Bou­ter­se en Van Dijk-Si­los on­der in­druk brand­weer

Times of Suriname - - BINNENLAND - Het mo­ment waar­op Rad­j­en Jak­ha­ri door pre­si­dent De­si Bou­ter­se wordt ge­ïn­stal­leerd tot brand­weer­com­man­dant. ( Fo­to : Rad­joe Toef­a­nie)

PARAMARIBO - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se en mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie waren gis­te­ren bij de in­stal­la­tie van de nieu­we brand­weer­com­man­dant Rad­j­en Jak­ha­ri on­der de in­druk van het Korps Brand­weer Su­ri­na­me. Bou­ter­se zei dat hij blij is dat hij bij de brand­weer aan­we­zig was. Vol­gens hem is het in­te­res­sant om te zien hoe dit korps zich de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de heeft ont­wik­keld. Hij vindt dat er en­ke­le pro­to­col­lai­re schoon­heids­fout­jes zijn op­ge­merkt, maar het zijn za­ken die vol­gens hem bij een eva­lu­a­tie door het ma­na­ge­ment­team kun­nen wor­den mee­ge­no­men. “Het was heel pret­tig hier te zijn. Eer­lijk ge­zegd, ik ben ver­rast”, al­dus Bou­ter­se.

Van Dijk-Si­los zegt dat de eer­ste op­dracht die zij aan de brand­weer had ge­ge­ven was om er­voor te zor­gen dat zij bij el­ke brand maxi­maal bin­nen zes mi­nu­ten aan­we­zig moest zijn. “Als we de be­rich­ten van het af­ge­lo­pen jaar heb­ben ge­volgd, heb­ben we kun­nen mer­ken dat het voor ze­ker 80% is ge­lukt, on­danks de be­perk­te mid­de­len die wij heb­ben als korps.” Vol­gens de mi­nis­ter is de brand­weer de eni­ge dienst die in de­ze moei­lij­ke eco­no­mi­sche pe­ri­o­de heeft be­we­zen zo veer­krach­tig en cre­a­tief te kun­nen zijn, dat zij ope­ra­ti­o­neel is ge­ble­ven en steeds be­ter is ge­wor­den. Ze merkt op dat de brand­weer zon­der te kla­gen haar werk doet. “Ik hoor dat heel het mi­nis­te­rie klaagt aan mijn hoofd. De brand­weer heeft nooit ge­klaagd. Je maakt het voor het mi­nis­te­rie mak­ke­lij­ker om met de pre­cai­re si­tu­a­tie om te gaan. Dit komt door de veer­kracht van de com­man­dant die heeft ge­toond de man­schap­pen mee te ne­men in de minds­hift die ge­maakt is ge­wor­den.” Van Dijk-Si­los zegt dat de brand­weer in de­ze pre­cai­re si­tu­a­tie voor al­le dien­sten zorgt. Als er tech­ni­sche man­ke­men­ten bij on­der meer dienst­au­to’s en air­co’s zijn, helpt de brand­weer om die pro­ble­men op te los­sen.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.