In­ter­ne mu­ta­ties heft te­kort aan leer­krach­ten op

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Het Bu­reau Ba­sis On­der­wijs in Nickerie heeft mid­dels in­ter­ne mu­ta­ties er­voor ge­zorgd dat al­le scho­len over vol­doen­de leer­krach­ten be­schik­ken. Re­on Go­koel, co­ör­di­na­tor van het Bu­reau Ba­sis On­der­wijs in Nickerie, geeft aan dat be­paal­de scho­len over­tol­li­ge leer­krach­ten had­den, om­dat er dit school­jaar min­der klas­sen zijn. De­ze leer­krach­ten zijn ge­mu­teerd naar an­de­re scho­len waar er een te­kort was. Het is vol­gens Go­koel niet no­dig ge­weest om nieu­we leer­krach­ten in dienst te ne­men.

Hij merkt op dat de scho­len goed voor­zien zijn van al­le be­no­digd­he­den. Al­le leer­krach­ten zijn goed in­ge­zet. Het nieu­we school­jaar is goed van start gegaan. Go­koel ver­wacht ook dit jaar goe­de pres­ta­ties. Van­af dit school­jaar heeft hij be­hal­ve Coro­nie en Nickerie ook Apoe­ra on­der zijn be­heer.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.