Adem­be­ne­men­de plaat­sen Las Mé­du­las in Span­je

Times of Suriname - - CULTUUR -

Las Mé­du­las is ge­le­gen in de on­mid­del­lij­ke na­bij­heid van het dorp met de­zelf­de naam in de streek van El Bier­zo in de provincie Léon: het is een land­schap ge­vormd door de res­ten van een oude goud­mijn­ex­ploi­ta­tie in het tijd­perk van de Ro­mei­nen zo een 2000 jaar te­rug, toen het ge­bied be­hoor­de tot de provincie Tar­ra­co­nen­sis.

Las Mé­du­las was van oor­sprong een Ro­mein­se goud­mijn in de open­lucht, hoe­wel in­heem­se vol­ke­ren voor de Ro­mein­se tijd de vind­plaats heb­ben ge­ëx­ploi­teerd. Het enor­me graaf­werk voor de win­ning van de mi­ne­ra­len be­te­ken­de een enor­me ver­woes­ting van het mi­li­eu, maar gaf een groots en spec­ta­cu­lair land­schap van rood zand, per­fect ge­ïn­te­greerd met de plan­ten­groei van kas­tan­jeen ei­ken­bo­men. De Ro­mei­nen begonnen met de ont­gin­ning van de mijn in het tijd­perk van kei­zer Oc­ta­vio Au­gus­to, die per­soon­lijk toe­zag op het groot­ste deel van de han­de­lin­gen tus­sen de ja­ren 26 en 19 vóór Chris­tus, toen de vol­ke­ren in het noor­den van het Ibe­risch schier­ei­land de­fi­ni­tief over­won­nen wer­den.

Vol­gens de ge­ge­vens en de be­re­ke­nin­gen van professor en ar­che­o­loog An­to­nio Gar­cia Bel­li­do, is hier on­ge­veer 500.000.000 m³ aar­de ver­plaatst en dat geeft een be­re­kend ren­de­ment van 3 gram per ton zand waar­door vol­gens hem de to­ta­le op­brengst op 1.500.000 kg goud komt.

Het spec­ta­cu­lai­re land­schap van Las Mé­du­las is het ge­volg van de Ruina Mon­ti­um, een Ro­mein­se mijn­tech­niek be­schre­ven door Pli­ni­us de Ou­de­re die be­staat uit het door­bo­ren van de berg en het door­lo­pen van gro­te hoe­veel­he­den wa­ter, die de berg let­ter­lijk in deed stor­ten. Om het be­no­dig­de wa­ter van de bergen van Sier­ra de La Ca­bre­ra naar Las Mé­du­las te bren­gen, werd een systeem met ka­na­len van meer dan hon­derd ki­lo­me­ter lang ge­maakt, waar­van som­mi­ge de­len nog bestaan. De con­struc­tie van de­ze ka­na­len, wel­ke op som­mi­ge plaat­sen on­der de rot­sen door­lie­pen, in de vorm van een tun­nel waren zon­der twij­fel de moei­lijk­ste en de duur­ste wer­ken van de­ze ex­ploi­ta­tie. Mo­men­teel kan men dit systeem be­zoe­ken met een gids.

Na het ver­la­ten van de ex­ploi­ta­tie in de der­de eeuw maak­te de plaat­se­lij­ke ve­ge­ta­tie zich mees­ter van de­ze plaats: ei­ken, steen­ei­ken en klei­ne steen­ei­ken groei­den en bloei­den er. Te­ge­lij­ker­tijd kwa­men er kas­tan­je­bo­men op de­ze plaats en van­daag de dag staan er ve­le kas­tan­je­bo­men in het park waar­van een aan­tal hon­der­den ja­ren oud is. Dit al­les heeft als re­sul­taat dat er een spec­ta­cu­lai­re om­ge­ving ont­staat die be­kend is voor zijn gril­lig uit­zicht van het ter­rein dat ge­maakt is door rood zand dat per­fect ge­ïn­te­greerd is met de plaat­se­lij­ke ve­ge­ta­tie. De­ze plaats werd opgenomen op de We­rel­derf­goed­lijst van de UNESCO in 1997.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.