MAN groot­ste op Cu­ra­çao

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

WILLEMSTAD - De par­tij MAN van lijst­trek­ker Hensley Koei­man heeft ver­ras­send de ver­kie­zin­gen op Cu­ra­çao ge­won­nen. Koei­man bleef met zijn so­ci­aal-de­mo­cra­ti­sche par­tij ex-pre­mier Ger­rit Schot­te en diens MFK nipt voor. De on­langs voor corruptie ver­oor­deel­de Schot­te lag in pei­lin­gen de af­ge­lo­pen we­ken steeds ver voor op zijn con­cur­ren­tie. Maar de MAN, die in de vo­ri­ge eeuw ook al en­ke­le ke­ren de pre­mier van de Ne­der­land­se An­til­len le­ver­de, wist uit­ein­de­lijk cir­ca hon­derd­zes­tig stem­men meer te halen dan de MFK.

De der­de par­tij, de chris­ten­de­mo­cra­ti­sche PAR van Zi­ta Je­sus-Lei­to, ein­dig­de op haar beurt ook dicht op de eer­ste twee par­tij­en. Voor­lo­pig ko­men al­le drie uit op drie ze­tels plus waar­schijn­lijk nog één of meer­de­re rest­ze­tels.

Een re­ge­ring vor­men wordt voor win­naar Koei­man nog een he­le klus, om­dat het politieke land­schap op het Ca­ri­bi­sche ei­land sterk is ver­splin­terd. Een waar­schijn­lij­ke co­a­li­tie is die tus­sen MAN, PAR, PNP en Un Kor­sou Hu­stu van Omay­ra Leef­lang. Dan zou Cu­ra­çao een re­ge­ring krij­gen die niet wenst te mor­re­len aan de band met het Ne­der­land­se Ko­nink­rijk. Voor Ger­rit Schot­te zijn de ver­kie­zin­gen daar­mee uit­ge­lo­pen op een flin­ke te­leur­stel­ling. In 2012 ver­loor hij ook al nipt van Hel­min Wiels en zijn Pue­blo So­be­ra­no. Schot­te had voor de­ze stem­bus­gang naar ver­luidt ver­uit het groot­ste cam­pag­ne­bud­get. Maar an­ders dan de pei­lin­gen voor­spel­den, le­ver­de hem dat geen eind­over­win­ning op. MAN-op­rich­ter Don Mar­ti­na was in de ja­ren tach­tig van de vo­ri­ge eeuw pre­mier van de Ne­der­land­se An­til­len. De oud­ge­dien­de keer­de de MAN ech­ter de rug toe tij­dens het lei­der­schap van Char­les Coo­per, die dicht te­gen Schot­te aan schurk­te. Toen Coo­per on­langs op­stap­te om een ei­gen par­tij te be­gin­nen, keer­de Mar­ti­na af­ge­lo­pen zo­mer te­rug naar het oude honk. MANlei­der Hensley Koei­man is sinds 2013 par­tij­lei­der en was eer­der mi­nis­ter van So­ci­a­le Ont­wik­ke­ling.

(De Te­le­graaf/ fo­to: nrc.nl) 08:00 NBA High­lights

(Herh.)

08:30 Mo­vie: Mar­ried Li­fe 10:05 Doc.: Big Bang Ma­chi­ne CERN Lar­ge Ha­dron Col­li­der

11:05 Kin­der Se­rie: The

Fl­insto­nes

12:25 Co­me­dy se­rie:

Mo­dern Fa­mi­ly

12:55 Raw (herh.)

15:45 UEFA - World Cup Qu­a­li­fying: Portugal - An­dor­ra

17:55 El­len De­ge­ne­res 18:55 Kin­der pro­gram­ma:

Tu­tu

19:10 Co­me­dy se­rie:

K.C.Un­der­co­ver 19:50 FIFA World Cup 2018

Ma­ga­zi­ne

20:20 Just for Laughs

21:00 Be­licht

21:15 Ga­me Show:

Lip Sync Batt­le 0:20 21:45 Dra­ma se­rie: Em­pi­re 22:30 Mo­vie: Ma­ma

00:10 Mo­vie: 31

01:50 Mo­vie: Mar­ried Li­fe 03:20 Mo­vie: Sa­cri­fi­ce 04:50 Doc.: Big Bang Ma­chi­ne CERN Lar­ge Ha­dron Col­li­der Car­toons

05:45

12:20 Co­me­dy se­rie:

Me­lis­sa & Joey

12:45 Doc.: Mis­si­on Ju­no 13:55 Ani­ma­ti­on mo­vie: Big

Top Scoo­by-Doo 15:45 UEFA - World Cup Qu­a­li­fying: Fran­ce - Bul­ga­ria 17:50 19:10 20:50 21:45 22:30 00:20 01:50 03:30 05:15 06:45 08:45 10:15 11:55 08:30 08:55 09:40 12:55 16:00 16:25 19:00 19:50 20:45 23:30 02:20 04:15 06:35 07:00 07:35

Just for laughs

Se­rie: Adaal­at (Herh.) Mo­vie: Sha­hens­hah Mo­vie: 3 Idiots

Just for laughs

Mo­vie: Jan­nat

Se­rie: Adaal­at

Se­rie: Cri­me Patrol Mo­vie: Bach­na Ae Hasee­no

Mo­vie: Veer

Mo­vie: Kha­mo­s­hiy­an Mo­vie: Jan­nat

Mo­vie: Bach­na Ae Hasee­no

BBC Nieuws rey­me mi­ni­s­tries Mi­ni­s­tries

17:30 18:00 18:50 20:00 20:30 21:00 21:50

Kie­zers bren­gen hun stem uit in een stem­lo­kaal op Cu­ra­çao.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.