Re­ge­ring Pa­k­is­tan waar­schuwt het le­ger

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PA­K­IS­TAN - De Pa­k­is­taan­se re­ge­ring heeft het le­ger op­ge­roe­pen te­gen ex­tre­mis­ten op te tre­den in plaats van ze te on­der­steu­nen. Het le­ger en de mi­li­tai­re ge­hei­me dienst zou­den isla­mi­ti­sche groe­pen in de buur­lan­den In­dia en Af­gha­nis­tan steu­nen.

“Pa­k­is­tan dreigt door de hou­ding van zijn mi­li­tai­ren en ge­hei­me dienst in­ter­na­ti­o­naal ge­zien in een iso­le­ment te ra­ken”, al­dus de re­ge­ring. Na en­ke­le spec­ta­cu­lai­re aan­sla­gen in de twee buur­lan­den, wees de be­schul­di­gen­de vin­ger me­de naar Pa­k­is­tan. Daar­mee haal­de Isla­ma­bad zich de woe­de van In­dia, Af­gha­nis­tan en de Ver­e­nig­de Sta­ten op de hals. De re­la­tie met die lan­den heeft een diep­te­punt be­reikt. De re­ge­ring zou het hoofd van de ge­hei­me dienst en de na­ti­o­na­le vei­lig­heids­ad­vi­seur er­op uit­stu­ren om IS-groe­pen in de grens­streek dui­de­lijk te ma­ken dat zij geen steun heb­ben te ver­wach­ten. Bo­ven­dien zou het on­der­zoek naar Pa­k­is­taan­se be­moei­e­nis met twee gro­te aan­sla­gen weer ter hand moe­ten wor­den ge­no­men. Het gaat om de aan­slag in Mum­bai in In­dia in 2008 (ze­ker 174 do­den) en op de In­di­a­se mi­li­tai­re ba­sis Pat­han­kot in ja­nu­a­ri (elf do­den). (De Te­le­graaf)

Pre­mier Dmi­tri Med­ve­dev. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.