VN vreest vol­le­di­ge ver­woes­ting Oost-Alep­po

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZWITSERLAND - De Ver­e­nig­de Na­ties zijn bang dat het oos­ten van Alep­po voor de kerst vol­le­dig zal wor­den ver­nie­tigd. Dui­zen­den be­wo­ners zul­len ster­ven en dui­zen­den zul­len vluch­ten in­dien de strijd tus­sen de re­bel­len en het Sy­ri­sche le­ger on­ge­hin­derd voort­duurt.

De VN-ge­zant voor Sy­rië, Staf­fan de Mis­tu­ra, zei gis­te­ren in Genè­ve niet voor het eerst dat de we­reld een mo­re­le plicht heeft de hu­ma­ni­tai­re tra­ge­die in Alep­po te be­ëin­di­gen. Al­leen al de af­ge­lo­pen da­gen zijn drie­hon­derd men­sen in het oos­ten van de stad om­ge­ko­men door de bom­bar­de­men­ten die de Sy­ri­sche lucht­macht met steun van Rusland uit­voert. Rusland en Sy­rië, zei de Ita­li­aan­se ge­zant, mo­gen zich wel eens af­vra­gen of ze een wijk in Oost-Alep­po met 275.000 be­wo­ners, on­der wie 100.000 kin­de­ren, wil­len ver­nie­ti­gen. Dat al­les om ne­gen­hon­derd tot dui­zend re­bel­len te ver­drij­ven. De Mis­tu­ra zei dat hij be­reid is des­noods zelf re­bel­len uit het ge­bied te lei­den. (De Te­le­graaf)

Na vijf ja­ren is de 54-ja­ri­ge An­to­nio Pel­le ge­ar­res­teerd. (te­le­graph.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.