Ver­volg van pag. 1: Ra­soel­baks be­groot...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Vol­gens hem kun­nen de ge­stel­de doe­len met na­me de per­so­ne­le aan­ge­le­gen­he­den, in­for­ma­tie, or­ga­ni­sa­tie, fi­nan­ci­ën, au­to­ma­ti­se­ring en huis­ves­ting, kort aan­ge­duid als pi­o­fah-on­der­de­len, ge­re­a­li­seerd wor­den als al­le neu­zen in een rich­ting wij­zen. Maar als dat niet het ge­val is, dan gaat het be­leids­pro­gram­ma ge­woon niet meer door. Hij zegt dat het hof slechts SRD 31 mil­joen heeft in­ge­diend in ver­ge­lij­king met de zo­veel mil­jar­den die op de be­gro­ting wor­den aan­ge­bracht. SRD 31 mil­joen is vol­gens de waar­ne­mend hof­pre­si­dent be­stemd voor de recht­spraak, zo­dat die snel­ler kan ge­schie­den en dat op­lei­din­gen voor rech­ters, grif­fiers en schrijf­ju­ris­ten be­kos­tigd kun­nen wor­den. Ra­soel­baks zegt dat er veel brie­ven zijn van jus­ti­ti­a­be­len en ad­vo­ca­ten om snel­ler hun zaak op de rol te krij­gen en om snel­ler be­slis­sin­gen te ne­men. “We heb­ben ach­ter­stand in hof­be­slis­sin­gen waar we aan pro­be­ren te werken mid­dels een be­paald be­leid dat we heb­ben uit­ge­zet bin­nen het hof. We zijn dat niet in staat op de­ze ma­nier, maar we doen wel ons ui­ter­ste best.” Veel pro­jec­ten die van­we­ge fi­nan­ci­ën niet zijn uit­ge­voerd in 2016, zijn op­ge­bracht voor 2017.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.