Dorps­be­stuur Cre­o­la, Ta­wa­ja­rie en Om­ge­ving krijgt do­na­tie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het dorps­be­stuur Cre­o­la, Ta­wa­ja­rie en Om­ge­ving (Sa­ram­ac­ca) krijgt van­daag van de Ze­ven­de Dags- Ad­ven­tis­ten Ge­meen­te Car­mel Su­ri­na­me een du­ro­tank en een hy­dro­foor ge­do­neerd. De of­fi­cie­le over­han­di­ging vindt in de mid­dag plaats, zegt Ro­ël Le­ming, voor­zit­ter van het dorps­be­stuur Cre­o­la en Om­ge­ving aan de krant. De do­na­tie zal de dorps­be­wo­ners ze­ker ten goe­de ko­men.

Het be­stuur komt op voor de be­lan­gen van de dorps­be­wo­ners, al­dus Le­ming. Hij geeft aan dat het ge­meen­schaps­huis al meer dan 40 jaar be­staat. Het be­stuur heeft eer­der on­der an­de­re de pro­ble­men met de wa­ter­huis­hou­ding en het func­ti­o­ne­ren van het pomp­ge­maal aan­ge­pakt.

Le­ming geeft ver­der aan dat het be­stuur heel blij is met de schen­king. Op de vraag of er nog pro­ble­men zijn die het be­stuur graag zou wil­len aan­pak­ken, geeft hij aan dat de Ta­wa­ja­rie­weg heel moei­lijk be­gaan­baar is. Hij haalt aan dat in­fra­struc­tuur be­lang­rijk is voor de ont­wik­ke­ling van een ge­bied. Door­dat de weg in slech­te staat ver­keert, be­staat de vrees dat per­so­nen ge­ï­so­leerd ra­ken met al­le ge­vol­gen van dien. Hij doet na­mens de be­wo­ners van de­ze ge­bie­den een drin­gend be­roep op de over­heid om er spoe­dig werk van te ma­ken.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.