Ge­zins­her­e­ni­ging vaak suc­ces­vol bij Sy­ri­ërs

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM Fa­mi­lie­le­den van Sy­ri­sche asiel­zoe­kers ko­men veel va­ker over naar Ne­der­land via ge­zins­her­e­ni­ging dan familie van asiel­zoe­kers van an­de­re na­ti­o­na­li­tei­ten. Dat heeft de Im­mi­gra­tie- en Na­tu­ra­li­sa­tie­dienst (IND) gis­te­ren na be­richt­ge­ving in de Volks­krant be­ves­tigd.

Dat komt door­dat Sy­ri­ërs over het al­ge­meen goed ge­do­cu­men­teerd zijn, waar­door fa­mi­lie­re­la­ties goed kun­nen wor­den aan­ge­toond. Bij an­de­re vluch­te­lin­gen als Eritree­ërs ligt dat moei­lij­ker. Op dit mo­ment lig­gen er 29.000 ver­zoe­ken van vluch­te­lin­gen voor ge­zins­her­e­ni­ging. De IND ver­wacht dan ook nog een piek aan nieu­we mi­gran­ten door ge­zins­her­e­ni­ging. Sinds be­gin 2015 zijn 12.460 Sy­ri­ërs in het ka­der van ge­zins­her­e­ni­ging naar Ne­der­land ge­ko­men. Een an­de­re gro­te groep zijn de Eritree­ërs. Van hen kwa­men er 2160 in het ka­der van ge­zins­her­e­ni­ging naar Ne­der­land. Ook Irake­zen (250) en Af­gha­nen (110) la­ten re­la­tief min­der fa­mi­lie­le­den over­ko­men dan Sy­ri­ërs. Het aan­tal eer­ste asiel­ver­zoe­ken in Ne­der­land is af­ge­no­men. In au­gus­tus de­den ruim 1700 asiel­zoe­kers een eer­ste aan­vraag, te­gen ruim 5300 een jaar eer­der.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.