RKC uIt fi­nAn­CI­ë­lE pro­BlE­mEn nA stADIon vEr­koop

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De ge­meen­te Waal­wijk lijkt in te gaan stem­men met de ver­koop van het stadion van RKC, waar­door de club uit de fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men zou zijn. De ge­meen­te­raad is voor­stan­der van de ver­koop van het Man­de­ma­kers Stadion aan pro­ject­ont­wik­ke­laar PPO, zo meldt het Bra­bants Dag­blad. Een fail­lis­se­ment voor de Ju­pi­ler Le­a­gue-club is daar­mee af­ge­wend.

RKC heeft een le­ning van vier mil­joen eu­ro open­staan bij de ge­meen­te Waal­wijk. PPO zal voor drie mil­joen eu­ro het stadion in­clu­sief de le­ning over­ne­men van de ge­meen­te.

RKC Waal­wijk-di­rec­teur Rem­co Over­sier pro­beer­de de di­ver­se par­tij­en in de ge­meen­te­raad er don­der­dag­avond van te over­tui­gen dat de af­spra­ken over de deal dui­de­lijk zijn en dat de huur voor de club niet om­hoog zal gaan, ook niet bij pro­mo­tie naar de Ere­di­vi­sie. “Het eer­ste jaar hoe­ven we geen huur te be­ta­len om­dat het voor PPO be­lang­rijk is om een ge­zon­de huur­der te heb­ben. Als wij straks 100.000 eu­ro aan huur be­ta­len, heeft PPO een ren­de­ment van 4 pro­cent. Als we la­ter 200.000 eu­ro gaan be­ta­len, een ren­de­ment van 8 pro­cent. Dat krijg je niet bij een bank”, al­dus Over­sier.

De VVD zei wei­nig an­de­re op­ties te zien dan in­stem­men met de ver­koop van het stadion. “Niks doen be­te­kent een fail­lis­se­ment en dan zal het ver­lies voor de ge­meen­te nog gro­ter zijn. Dus kun­nen we niet an­ders dan kie­zen voor af­scheid ne­men van RKC”, al­dus raads­lid Chris­ti­aan Kuij­ten.

De de­fi­ni­tie­ve stem­ming over de ver­koop van het stadion is over twee we­ken.

RKC staat op dit mo­ment op de elf­de plaats in de Ju­pi­ler Le­a­gue met twaalf pun­ten uit ne­gen wed­strij­den.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.