Fout Buf­fon gaat we­reld over

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Gi­an­lui­gi Buf­fon wordt zelfs op 38-ja­ri­ge leef­tijd nog als een van de bes­te doel­man­nen ter we­reld be­schouwd. De kee­per ging don­der­dag­avond in de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van Ita­lië te­gen Span­je (11) ech­ter le­lijk de fout in. Buf­fon ver­keek zich op een steek­pass, waar­na Vi­to­lo sim­pel voor de ope­nings­tref­fer in Turijn kon zor­gen.

“De bes­te kee­per ter we­reld kan ook fou­ten ma­ken”, zo be­na­druk­te Da­nie­le De Ros­si, die van­af elf me­ter de 1-1 maak­te, na af­loop van het du­el. “An­ders zou hij een ma­chi­ne zijn. Ik had lie­ver ge­zien dat hij een der­ge­lij­ke fout bij Ju­ven­tus maak­te, maar je kunt niet al­les heb­ben”, be­sloot de mid­den­vel­der met een knip­oog.

Giam­piero Ven­tu­ra had vrede met de re­mi­se, ze­ker ge­zien het per­cen­ta­ge bal­be­zit van Span­je. “We wis­ten dat Span­je de bal in be­zit zou heb­ben, maar het doel­punt was een luc­ky en Buf­fon heeft ver­der nau­we­lijks een red­ding hoe­ven ver­rich­ten”, zo stel­de de bonds­coach. “Maar el­ke keer als wij de bal ver­o­ver­den, ga­ven we ‘m bin­nen twee se­con­den weer te­rug. Dat kwam toch een beet­je door de span­ning.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.