Bonds­coach baalt van schor­sing Ney­mar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ney­mar moest het in het WK­kwa­li­fi­ca­tie­tref­fen met Bo­li­via (5-0) flink ont­gel­den en ging ui­t­ein­de­lijk na een bloe­den­de hoofd­wond en met een schor­sing op zak van het veld. Tot on­vre­de van de Bra­zi­li­aan­se bonds­coach Ti­te. “De scheids­rech­ter heeft fou­ten ge­maakt”, stel­de Ti­te na de rui­me ze­ge. “Er wer­den heel veel over­tre­din­gen ge­maakt, om­dat ze niet be­straft wer­den. Wij, Ney­mar en ik, moe­ten daar vol­was­sen mee om­gaan en dat moe­ten we niet ver­ge­ten. Wat er ge­beur­de, en dat ge­beurt va­ker, is dat er met die over­tre­din­gen wordt ge­pro­beerd ons team men­taal te ont­re­ge­len. Om zo re­ac­ties uit te lok­ken en daar­om kreeg Ney­mar geel.’’ “Je kunt zeg­gen dat over­tre­din­gen bij het spel ho­ren en dat de scheids­rech­ter dat op moet los­sen. Maar het is mijn taak als ma­na­ger om de spe­ler te be­ge­lei­den.” Ney­mar liep bij één van de over­tre­din­gen, een sme­ri­ge el­le­boog­stoot van Yas­ma­ni Duk, een flink bloe­den­de hoofd­wond op. De ster­spe­ler van Bar­cel­o­na werd nog even ver­zorgd, maar liet zich ui­t­ein­de­lijk ver­van­gen.

Ney­mar mist het tref­fen van vol­gen­de week met Ve­ne­zu­e­la so­wie­so door een schor­sing als ge­volg van de ge­le kaart. “We moe­ten als team sterk zijn zon­der Ney­mar”, al­dus Ti­te. “Het zou on­men­se­lijk zijn om al­le druk op hem te leg­gen.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.