Wit­te Hel­men fa­vo­riet voor No­bel­prijs

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NOOR­WE­GEN - Na een week waar­in on­der meer de No­bel­prij­zen voor schei­kun­de, na­tuur­kun­de en bi­o­lo­gie wer­den toe­ge­kend, is het gis­te­ren de beurt aan de be­kend­ste: die voor de Vrede. Maar liefst 376 men­sen, groe­pen en in­stan­ties zijn ge­no­mi­neerd voor de prijs. De gro­te fa­vo­riet zijn de Wit­te Hel­men: de vrij­wil­li­gers in Sy­rië die bij elk bom­bar­de­ment niet naar de schuil­kel­ders ren­nen, maar pro­be­ren men­sen on­der het puin van­daan te ha­len. Bij de No­bel­prijs voor de Vrede blijft het ech­ter al­tijd tot het laat­ste mo­ment gis­sen. Het co­mi­té dat de prijs toe­kent, heeft er een hand­je van ver­ras­sen­de keu­zes te ma­ken. Zo werd de Duit­se bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel vo­rig jaar ge­tipt van­we­ge haar op­stel­ling in de vluch­te­lin­gen­cri­sis. Ui­t­ein­de­lijk ging de prijs ech­ter naar het Kwar­tet voor Na­ti­o­na­le Di­a­loog in Tu­ne­sië, dat na de Ara­bi­sche Len­te in­stru­men­teel was bij het sme­den van een nieuw de­mo­cra­tisch be­stel in Tu­ne­sië. De Wit­te Hel­men, of­fi­ci­eel de Sy­ria De­fen­se For­ce, telt zo’n 3000 vrij­wil­li­gers en is on­der meer ac­tief in het be­le­ger­de Alep­po. Over de groep ver­scheen on­langs een kor­te do­cu­men­tai­re op Net­flix. “Wie een le­ven redt, redt de ge­he­le mens­heid”, luidt het mot­to van de film, een ci­taat uit de Ko­ran.

(De Te­le­graaf)

Red­dings­wer­kers dra­gen kin­de­ren weg die zij on­der een ge­bom­bar­deerd ge­bouw van­daan heb­ben ge­haald. (step­feed.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.