Sams­ung re­kent op min­der winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SEOUL - Sams­ung ver­wacht in het der­de kwar­taal la­ge­re re­sul­ta­ten te be­ha­len dan jaar te­rug. Dit meld­de de ZuidKo­re­aan­se elek­tro­ni­ca­gi­gant, die re­cent pro­ble­men on­der­vond met een nieuw smartpho­ne mo­del dat moest wor­den te­rug­ge­haald, gis­te­ren. Sams­ung start­te in sep­tem­ber nood­ge­dwon­gen een we­reld­wijd om­ruil­pro­gram­ma voor de Ga­laxy No­te 7, na be­rich­ten dat de te­le­foon in brand was ge­vol­gen bij het op­la­den van de bat­te­rij. Vol­gens de on­der­ne­ming zou­den som­mi­ge te­le­foons een fout in de bat­te­rij be­vat­ten. Voor het der­de kwar­taal re­kent Sams­ung op een ope­ra­ti­o­ne­le winst van 7,8 bil­joen Ko­re­aan­se won, on­ge­veer 6,3 mil­jard eu­ro. In de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der be­droeg dit re­sul­taat nog 7,4 bil­joen won en in het voor­gaan­de kwar­taal lag de ope­ra­ti­o­ne­le winst op 8,1 bil­joen won.

De om­zet daalt vol­gens de prog­no­se op jaar­ba­sis van 51,7 bil­joen naar cir­ca 49 bil­joen won. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.