New­mont Su­ri­na­me be­taalt voor­lo­pig geen be­las­tin­gen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

NASSAU - Su­ri­na­me zal voor ze­ker de ko­men­de vier jaar, met uit­zon­de­ring van loon­be­las­ting, geen an­de­re be­las­ting­mid­de­len ont­van­gen van New­mont Su­ri­na­me dat af­ge­lo­pen week is be­gon­nen met de pro­duc­tie van goud. Het be­drijf heeft ruim USD 850 mil­joen ge­ïn­ves­teerd om de nieu­we mijn op te zet­ten en vol­gens de over­een­komst met de Staat Su­ri­na­me zal dit geld eerst te­rug­ver­diend moe­ten zijn, al­vo­rens ove­ri­ge be­las­ting­mid­de­len wor­den be­taald. Aan loon­be­las­ting mag de Staat dit jaar wel re­ke­nen op USD 10,5 mil­joen. “Dit zijn gang­ba­re nor­men in de we­reld”, zegt Adri­aan van Ker­sen, de al­ge­meen di­rec­teur van New­mont Su­ri­na­me. Zo­als de hui­di­ge goud­prijs zich mo­men­teel ont­wik­kelt op de in­ter­na­ti­o­na­le markt, kan het in­ves­te­rings­ka­pi­taal bin­nen de vast­ge­stel­de pe­ri­o­de te­rug­ver­diend wor­den, maar als de prijs weer kel­dert, zal de re­ge­ring een jaar­tje lan­ger moe­ten wach­ten op ad­di­ti­o­ne­le be­las­ting­mid­de­len, zo­als op­ge­no­men in de Delf­stof­fe­n­over­een­komst.

Als stil­le aan­deel­hou­der in de goud­deal zal Su­ri­na­me niet al­leen een be­roep kun­nen doen op 25 pro­cent van de in­kom­sten, maar het zal ook voor een be­paald per­cen­ta­ge de­len in de kos­ten. Dit be­te­kent dat de in­kom­sten van de 100 dui­zend oun­ces goud die voor de res­te­ren­de maan­den van dit jaar ge­won­nen zul­len wor­den, aan­zien­lijk kun­nen in­krim­pen na­dat de kos­ten, in­clu­sief de in­ves­te­rings­gel­den zijn af­ge­trok­ken.

Zo­als de goud­prijs zich mo­men­teel ont­wik­kelt, zal New­mont Su­ri­na­me voor dit jaar USD 120 mil­joen aan goud win­nen. Te­gen de kost­prijs van USD 750 per troy oun­ce blijft er van dat be­drag aan winst voor af­trek van be­las­tin­gen niet meer dan USD 45 mil­joen over. “Dat ver­schil is de mar­ge die wij krij­gen zon­der be­las­tin­gen”, zegt Van Ker­sen. Be­las­tin­gen wor­den be­taald wan­neer de mijn zich­zelf heeft te­rug­be­taald. Van het over­ge­ble­ven bru­to­be­drag krijgt de Staat 25 pro­cent, wat neer­komt op ruim USD 10,3 mil­joen.

Aan roy­al­ty’s zal New­mont voor de ko­men­de 13 jaar ook zes pro­cent aan af­drach­ten doen, wat neer­komt op in to­taal USD 380 mil­joen.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.