Land­bouw­mi­nis­ter In­dia ko­men­de week in Su­ri­na­me Zoekt di­plo­ma­tie­ke steun te­gen Pa­k­is­tan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De In­di­a­se mi­nis­ter van Land­bouw, Rad­ha Mohan Singh, komt de­ze week naar Su­ri­na­me.

Het be­zoek heeft een zwaar­wich­tig po­li­tiek ka­rak­ter, waar­bij In­dia re­kent op di­plo­ma­tie­ke steun van Su­ri­na­me te­gen zijn buur­land Pa­k­is­tan. In­dia is de me­ning toe­ge­daan dat Pa­k­is­tan ter­reur­groe­pen on­der­steunt die voor ge­weld en on­vei­lig­heid zor­gen in het land en hoopt op zijn bond­ge­no­ten, waar­on­der Su­ri­na­me, om daar een standpunt te­gen in te ne­men.

In aan­loop naar het be­zoek heeft mi­nis­ter Singh een on­der­houd ge­had met Aas­h­na Kan­hai, de Su­ri­naam­se am­bas­sa­deur in New Del­hi. Mi­nis­ter Singh zal tij­dens zijn be­zoek aan Su­ri­na­me ook de bi­la­te­ra­le ban­den met Su­ri­na­me aan­ha­len. Er is for­meel nog geen agen­da sa­men­ge­steld, maar er wordt aan bei­de zij­den ge­werkt. Naast be­leefd­heids­be­zoe­ken aan mi­nis­ters zal met land­bouw­mi­nis­ter Soe­resh Al­goe een uit­ge­brei­der ge­sprek plaats­vin­den.

Tij­dens het on­der­houd met am­bas­sa­deur Kan­hai kwa­men di­ver­se on­der­wer­pen aan de or­de. Het ging over­we­gend om steun die In­dia aan Su­ri­na­me wil ge­ven in de vorm van land­bouw­on­der­zoek, stu­die­beur­zen en do­na­ties voor land­bou­wers. Hoe­wel er daar voor­als­nog geen ver­band mee wordt ge­legd, re­kent In­dia er wel op dat Su­ri­na­me het land zal on­der­steu­nen in de di­plo­ma­tie­ke strijd met Pa­k­is­tan.

De In­di­a­se re­ge­ring heeft in to­taal naar 68 lan­den ver­te­gen­woor­di­gers ge­stuurd om haar zaak te be­plei­ten. Uit­ein­de­lijk zal dit moe­ten lei­den tot een boy­cot van Pa­k­is­tan, zo­lang het ter­reur­groe­pen on­der­steunt. In­dia en Pa­k­is­tan zijn el­kaars aarts­ri­va­len. Het is meer­de­re ma­len tot vuur­ge­vech­ten ge­ko­men in voor­al het be­twis­te ge­bied Kashmir. De in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap volgt de span­ning tus­sen In­dia en Pa­k­is­tan op de voet, aan­ge­zien bei­de over kern­wa­pens be­schik­ken en niet schro­men die te ge­brui­ken als het no­dig is. Voor In­dia is Su­ri­na­me een trou­we bond­ge­noot, om­dat er een gro­te groep dias­po­rage­meen­schap woont.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.