Hof: di­gi­ta­le dos­siers en da­ta­bank uit­spra­ken ont­breekt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “We lo­pen heel erg ach­ter.” Dit zei waar­ne­mend hof­pre­si­dent Iwan Ra­soel­baks vo­ri­ge week bij de ope­ning van het nieu­we zit­tings­jaar van het Hof van Jus­ti­tie. Vol­gens hem loopt het hof ach­ter op het ge­bied van In­for­ma­ti­een Com­mu­ni­ca­tie­tech­no­lo­gie (ICT), want het be­schikt nog steeds al­leen over dos­siers in hard co­py. Voor­dat hij weet waar een dos­sier zich be­vindt, is hij en­ke­le da­gen kwijt. De dos­siers wor­den an­no 2016 nog steeds hand­ma­tig ge­re­gi­streerd. Bij het zoe­ken naar een dos­sier wordt nog steeds een re­gis­ter na­ge­gaan voor het dos­sier­num­mer. “We lo­pen veel ach­ter ten op­zich­te van het Ca­ri­bisch Ge­bied waar er een do­cu­ment­be­heers­sys­teem is”, zegt Ra­soel­baks. Vol­gens hem is er al een sys­teem ge­maakt voor het Su­ri­naam­se hof, maar het kan niet ge­bruikt wor­den, om­dat de ICT-hard­wa­re niet vol­doen­de is om die te draai­en. Hij wil dat het ICT-be­leid wordt uit­ge­voerd met de mid­de­len die daar­voor be­schik­baar wor­den ge­steld.

Het ont­wik­ke­len van een ICT-be­leid voor het ge­recht is vol­gens de waar­ne­mend hof­pre­si­dent heel an­ders dan een voor de cen­tra­le over­heid. Ra­soel­baks wil dat een ICTad­vi­seur wordt aan­ge­trok­ken voor het hof, tot­dat de ma­na­ger Be­drijfs­voe­ring kan wor­den in­ge­werkt in het sys­teem. Zijn stre­ven is om in 2017 het bou­wen en op­le­ve­ren van een web­si­te en ex­ter­ne uit­spra­ken­da­ta­bank een feit te la­ten zijn. Daar­toe heeft Stich­ting Ju­ri­di­sche Sa­men­wer­king Su­ri­na­me en Ne­der­land in 2015 reeds op ver­zoek van het hof een pro­ject­dos­sier aan­ge­le­verd.

Al­le uit­spra­ken die al die ja­ren zijn ge­daan door het ge­recht, zijn niet be­schik­baar, an­ders dan wan­neer ad­vo­ca­ten die be­schik­baar stel­len voor on­der­wijs­doel­ein­den ca­su quo edu­ca­tie­ve mo­men­ten, maar al­le uit­spra­ken lig­gen in hard co­py bij het hof. Vol­gens Ra­soel­baks moet er een uit­spra­ken­da­ta­bank ko­men, waar­bij al­le uit­spra­ken in een be­paald sys­teem wor­den ge­ca­te­go­ri­seerd. “Dat kost ook aar­dig wat geld.” De waar­ne­mend hof­pre­si­dent vindt dat het ge­bruik van ICT bin­nen het hof in de kin­der­schoe­nen staat. Er zijn enor­me ver­schil­len tus­sen de in de drie ge­rechts­ge­bou­wen aan­we­zi­ge in­fra­struc­tuur, waar­van een aan­zien­lijk deel ver­ou­derd is en niet ge­schikt is voor de nieu­we ICT-toe­pas­sin­gen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.