Be­wo­ners Apoe­ra blij met bank­dien­sten SORTS voert mi­li­eu-edu­ca­tie­pro­jec­ten uit in Nic­ke­rie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De Stich­ting Ont­wik­ke­ling door Ra­dio en Te­le­vi­sie Su­ri­na­me (SORTS) voert in de loop van de­ze week twee mi­li­eu-edu­ca­tie­pro­jec­ten uit in Nic­ke­rie. Het eer­ste pro­ject is op 13 oktober en be­helst de over­han­di­ging van mi­li­eu­les­kis­ten, de zo­ge­noem­de ‘groe­ne les­kis­ten’, aan al­le ba­sis­scho­len in het dis­trict. Dit pro­ject wordt uit­ge­voerd in het ka­der een pro­ject van de World Wild­li­fe Fund (WWF).

In de les­kist zit­ten on­der an­de­re boek­jes over de na­tuur. Op 14 oktober zal SORTS sa­men met Nic­ke­ri­a­nen uit di­ver­se sec­to­ren een kli­maat­work­shop or­ga­ni­se­ren. De work­shop wordt in sa­men­spraak met an­de­re mi­li­eu-or­ga­ni­sa­ties ge­hou­den. Vol­gens de stich­ting heeft mi­li­eu-edu­ca­tie te ma­ken met over­le­ven en de Su­ri­naam­se bur­ger heeft daar­in een be­lang­rij­ke rol te ver­vul­len. Van­daar dat ge­meend is een work­shop te or­ga­ni­se­ren met als doel za­ken met be­trek­king tot het kli­maat en het mi­li­eu te be­lich­ten. Be­hal­ve mi­li­eu-or­ga­ni­sa­ties zul­len naar de krant ver­neemt ook de po­li­tie en di­ver­se mi­nis­te­ries die te ma­ken heb­ben met het mi­li­eu, zo­als Open­ba­re Wer­ken, Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij en Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling par­ti­ci­pe­ren aan de work­shop. De ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­co­ör­di­neerd door de af­de­ling Na­tuur­be­heer Nic­ke­rie van het di­rec­to­raat ’s Lands Bos­be­heer sec­tie Edu­ca­tie val­len­de on­der het Mi­nis­te­rie van Ruim­te­lij­ke or­de­ning, Grond en Bos­be­heer.

AL SI­PA­LI­WINI – Be­wo­ners van Apoe­ra en om­ge­ving zijn blij dat ze ein­de­lijk dicht­bij huis ge­bruik kun­nen ma­ken van een ATM (Au­to­ma­ted Tel­ler Ma­chi­ne). De in­ge­bruik­na­me van de pin­au­to­maat van de Fi­na­bank heeft de vo­ri­ge week op het ter­rein van de po­li­tie­post Apoe­ra plaats­ge­had. De in­ge­bruik­na­me is door waar­ne­mend dis­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh ver­richt. De bank wil met de bank­dien­sten in Apoe­ra in­vul­ling ge­ven aan haar mis­sie om de am­bi­ties van haar klan­ten te fa­ci­li­te­ren door op maat ge­maak­te fi­nan­ci­ë­le op­los­sin­gen en het aan­gaan van duur­za­me re­la­ties. De Fi­na­bank wil het be­he­ren van geld van de in­wo­ners in dit ge­bied mak­ke­lij­ker en vei­li­ger ma­ken. Ook het be­drijfs­le­ven van Apoe­ra zal ge­sti­mu­leerd wor­den om ge­bruik te ma­ken van de dien­sten die de bank biedt. Be­wo­ners heb­ben de mo­ge­lijk­heid ge­had een re­ke­ning te ope­nen bij de Fi­na­bank in het Edu­ca­ti­on Cen­ter. De be­drij­ven die ope­ra­ti­o­neel zijn in het ge­bied kun­nen ge­bruik ma­ken van de ver­schil­len­de dien­sten on­der an­de­re de di­gi­ta­le dien­sten zo­als in­ter­net­ban­kie­ren, e-al­erts en gi­ra­le sa­la­ris­be­ta­lin­gen.

Wed­pre­kash Joe­loem­singh(l), waar­ne­mend dis­tricts­com­mis­sa­ris (dc) van Ka­balebo, bij de in­ge­bruik­na­me van de pin­au­to­maat van de Fi­na­bank in Apoe­ra. De dc heeft mid­dels het pin­nen van een be­drag van zijn re­ke­ning de in­ge­bruik­na­me ver­richt.

( Foto: Ash­ley Lie­veld)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.