Un­der­co­ver­ac­tie Ste­ge­man leidt tot on­der­zoek ‘il­le­gaal mos­kee­hu­we­lijk’

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

ALMERE - Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) start een ver­ken­nend on­der­zoek naar de Al-Ra­za-mos­kee in Almere. Dat ge­beurt naar aan­lei­ding van een uit­zen­ding van Un­der­co­ver Ne­der­land van pre­sen­ta­tor Al­ber­to Ste­ge­man. Daar­in leek het als­of de mos­kee mee­werkt aan on­wet­ti­ge, re­li­gi­eu­ze hu­we­lij­ken.

In het pro­gram­ma, dat zon­dag­avond werd uit­ge­zon­den op SBS6, was te zien dat een vrouw deed als­of ze wil­de trou­wen met een mos­lim die al twee vrou­wen had. Voor de ver­bor­gen ca­me­ra maak­te de voor­zit­ter van de Al-Ra­za­mos­kee dui­de­lijk dat hij wel wil­de mee­wer­ken aan zo’n hu­we­lijk. Dat ter­wijl het in Ne­der­land ver­bo­den is om met meer­de­re part­ners te trou­wen. Ook mag een re­li­gi­eus hu­we­lijk pas wor­den vol­trok­ken als een echt­paar al is ge­trouwd voor de bur­ge­lij­ke stand. Of er ook echt een il­le­gaal hu­we­lijk heeft plaats­ge­von­den in de Al-Ra­za-mos­kee is on­dui­de­lijk. La­ter in de uit­zen­ding zegt de voor­zit­ter te­gen Ste­ge­man dat hij dat nooit heeft ge­daan.

Het OM wil nu gaan be­kij­ken of er straf­ba­re fei­ten heb­ben plaats­ge­von­den in de mos­kee. Daar is voor­als­nog geen spra­ke van. Pas na het ver­ken­nend on­der­zoek gaat het OM be­kij­ken of er ook ie­mand voor de rech­ter moet ver­schij­nen. De uit­zen­ding van ‘Un­der­co­ver Ne­der­land’maak­te veel los. Zo liet de bur­ge­mees­ter van Almere, Franc Weer­wind, aan Om­roep Fle­vo­land we­ten dat hij ern­stig was ge­schrok­ken van de beel­den. CDA en SP heb­ben Ka­mer­vra­gen ge­steld. Daar­naast ei­sen twee an­de­re mos­kee­ën rec­ti­fi­ca­tie van Al­ber­to Ste­ge­man. De Omar Ibn Al Khat­tab-mos­kee en het Isla­mi­tisch Cen­trum Imam Ma­lik kwa­men in beeld in de uit­zen­ding, maar zeg­gen niets te ma­ken te heb­ben met il­le­ga­le hu­we­lij­ken.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.