Turk­se or­ga­ni­sa­ties voe­len zich niet aan­ge­spro­ken

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Turk­se or­ga­ni­sa­ties in Ne­der­land was­sen hun han­den in on­schuld. Tij­dens de hoor­zit­ting gis­te­ren over de on­rust in Ne­der­land sinds de mis­luk­te coup in Turkije, bleek geen van hen zich daar­over aan­ge­spro­ken te voe­len.

De Twee­de Ka­mer or­ga­ni­seer­de de hoor­zit­ting om meer te we­ten te ko­men over de ban­den tus­sen de or­ga­ni­sa­ties en Turkije. De een na de an­der ver­klaar­de daar­op geen fi­nan­ci­ë­le ban­den met Turkije te on­der­hou­den en de in­ci­den­ten in Ne­der­land na de coup te ver­oor­de­len of reeds te heb­ben ver­oor­deeld.

Daar­en­te­gen had­den met na­me de re­li­gi­eu­ze or­ga­ni­sa­ties moei­te met de op­stel­ling van de Ne­der­land­se over­heid. “Het is on­ge­loof­lijk dat we wor­den be­na­derd als­of we pi­on­ne­tjes van An­ka­ra zijn”, sprak be­stuurs­lid Ton­ca van Isla­mi­ti­sche Stich­ting Ne­der­land. “Wij be­drij­ven geen po­li­tiek bin­nen on­ze mos­kee­ën. U zet mij in het be­klaag­den­bank­je.”

Maar vol­gens SP-Ka­mer­lid Ka­ra­bulut zou de or­ga­ni­sa­tie meer de Ne­der­land­se de­mo­cra­ti­sche waar­den moe­ten uit­dra­gen. “Hoe ziet u de toe­komst van de ge­beds­hui­zen? Die moet toch niet nog eens veer­tig jaar ver­bon­den blij­ven aan Turkije?” was haar re­ac­tie. Vol­gens Ton­ca wordt er wel ge­werkt aan Ne­der­land­se imam-op­lei­din­gen, maar kost dat veel tijd.

Woens­dag spreekt de Twee­de Ka­mer met mi­nis­ter As­scher (So­ci­a­le Za­ken) over de pro­ble­men bin­nen de Turk­se ge­meen­schap sinds de coup.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.