Tbs met dwang voor Zoe­ter­meer­se ge­van­ge­nis­moord

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Jo­han­nes (Jan) R. heeft van de recht­bank in Den Haag tbs met dwang­ver­ple­ging voor on­be­perk­te tijd op­ge­legd ge­kre­gen voor het op gru­we­lij­ke wij­ze do­den van de 82-ja­ri­ge El­bert Geveke in de ge­van­ge­nis in Zoe­ter­meer.

R. was gis­te­ren aan­we­zig bij de uit­spraak. Hij is vol­le­dig on­toe­re­ke­nings­vat­baar, schi­zo­freen en moet lang en in­ten­sief be­han­deld wor­den, bleek uit de rap­por­ta­ges van twee ge­drags­kun­di­gen die hem on­der­zoch­ten.

Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) had daar­om geen ge­van­ge­nis­straf ge­ëist. Ook de ad­vo­caat van R. had tij­dens de in­hou­de­lij­ke be­han­de­ling van de zaak twee we­ken ge­le­den in­ge­zet op een be­han­de­ling in plaats van een ge­van­ge­nis­straf.

R. zat vo­rig jaar in de ge­van­ge­nis in Zoe­ter­meer, waar hij in voor­lo­pi­ge hech­te­nis zat voor on­der meer een ge­weld­da­di­ge scoo­ter­dief­stal en het stal­ken van mu­si­cal­ster Chan­tal Jan­zen.

Op de be­wus­te zon­dag­mid­dag 20 sep­tem­ber vo­rig jaar for­ceer­de hij het slot van de cel­deur van Geveke door een rin­ge­tje van een drink­fles­je te ge­brui­ken. Hij sloeg en schop­te de be­jaar­de man, stak hem met een mes en bond hem vast.

De va­der en moe­der van R. wa­ren bij de uit­spraak aan­we­zig, net als de zoon van het slacht­of­fer. Hij had tij­dens de be­han­de­ling van de zaak een emo­ti­o­neel sta­te­ment voor­ge­le­zen. Geveke zat in voor­lo­pi­ge hech­te­nis op ver­den­king van po­ging tot moord op een ma­ke­laar. Die zaak zou een week na zijn dood die­nen. “Mijn va­der was geen cri­mi­neel. Hij zag sa­men met zijn ad­vo­ca­te dat pro­ces op­ti­mis­tisch te­ge­moet”, ver­tel­de zijn zoon.

Vol­gens ad­vo­caat Van Wijk zijn er cru­ci­a­le fou­ten ge­maakt. “R. had ge­zien zijn ge­steld­heid nooit in Zoe­ter­meer te­recht mo­gen ko­men.” Ook was er vol­gens hem on­te­recht ge­stopt met dwang­me­di­ca­tie en wa­ren meer­de­re me­de­wer­kers niet op de hoog­te van R. ‘s ge­schie­de­nis en eer­de­re ge­weld­da­dig­he­den.

Er loopt, naast de­ze straf­zaak, ook nog een on­der­zoek van het OM en de Dienst Jus­ti­ti­ë­le In­rich­tin­gen (DJI) naar wat er in de ge­van­ge­nis ge­beur­de.

(NU/ foto: zoe­ter­meer­ac­tief.nl)

De Zoe­ter­meer­se pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­ting waar Jo­han­nes (Jan) R. ver­blijft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.