Uit­rei­king di­plo­ma Coach Zaalvoetbal III

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - 22 coa­ches van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond (SZVB) kre­gen on­langs het Coach Zaalvoetbal III-di­plo­ma uit­ge­reikt. De SZVB or­ga­ni­seer­de in sa­men­wer­king met de KNVB de­ze cur­sus, die drie­ën­half maand duur­de. De cur­sus werd ver­zorgd door Ma­ri­us Pri­vee en de deel­ne­mers wer­den ook be­ge­leid door Ken­neth Ja­liens, Stephan Bur­ke en Ali­da Wei­dum. Ken­neth Rag­ho­sing, voor­zit­ter van de SZVB, zegt dat 28 per­so­nen zich had­den aan­ge­meld voor de­ze cur­sus. Gaan­de­weg haak­ten zes af, maar de 22 die deel­na­men aan het eind­exa­men heb­ben al­le­maal de­ze cur­sus be­haald. De voor­zit­ter geeft ver­der aan dat het een in­ten­sie­ve cur­sus was. De deel­ne­mers heb­ben ge­leerd om ver­schil­len­de spel­sys­te­men te han­te­ren, hoe zij met spe­lers moe­ten om­gaan, hoe zij zich moe­ten ge­dra­gen tij­dens een wed­strijd en hoe spe­lers ge­mo­ti­veerd kun­nen wor­den. Hij zegt ver­der dat de­ze cur­sus vol­gend jaar we­der­om ver­zorgd zal wor­den aan een an­der groep en een ver­volg­cur­sus voor de deel­ne­mers die dit di­plo­ma al be­haald heb­ben. De voor­zit­ter geeft ten slot­te aan dat het be­lang­rijk is om de­ze cur­sus­sen aan de coa­ches te ver­zor­gen, want het ni­veau van zaalvoetbal in ons land zal hier­door op­ge­krikt wor­den. De deel­ne­mers die de­ze cur­sus be­haald heb­ben zijn: Mi­ke Achai­ber­sing, Mi­ke An­to­ni­us, Ur­vin Bar­ron, Or­feo Bron­den­stein, Nat­ha­lie Bu­lo, An­dy Cly­des­da­le, Der­rick Gar­den, Den­ny Gom, Mar­cel Jar­dim, Mar­jo­rie Ju­bit­a­na, Gio­van­ni Kem­ble, Roy Mohan, Gha­lied Nia­mut, Pris­had Par­mes­sar, Mai­kel Peel, Serg­in­ho Re­ding, Bry­an Soek­ra, Io­an Soer­o­p­a­wi­ro, Pe­ter Tjoen A Choy, Bart Ver­meersch, Rolf Ver­wey, Lo­ren­zo Wie­bers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.