Zijn Ka­jol en Ka­ran Jo­har geen bes­te vrien­den meer?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De vriend­schap van Ka­jol en fil­mer Ka­ran Jo­har is een voor­beeld voor ve­le men­sen bin­nen en bui­ten de Hin­di film­in­du­strie. Het duo gaf in­druk­wek­ken­de hits als Kuch Kuch Ho­ta Hai, Kab­hi Khus­hi Kab­hi Gham en My Na­me is Khan. Ka­ran heeft vaak ge­zegd dat hij Ka­jol be­schouwt als zijn ‘mas­cot­te’ en de twee de­len goe­de ka­me­raad­schap. Ka­jol maak­te al­tijd deel uit van al zijn films. Ze ver­scheen in een ca­meo in Kab­hi Al­vi­da Naa Ke­hna en Stu­dent of the Year. Ech­ter, de laat­ste tij­den ver­sche­nen be­rich­ten dat het niet goed gaat tus­sen de twee. Nu blijkt dat al­le spe­cu­la­ties waar zijn. Vol­gens Ka­jol’s man, Ajay De­vgn, wiens mag­num opus Shi­vaay sa­men met de re­gie ven­tu­re Ae Dil Hai Mus­h­kil van Ka­ran tij­dens Di­wa­li in pre­mi­è­re gaat, zijn de twee geen bes­te vrien­den meer. Ajay en Ka­ran wer­den on­langs be­trok­ken bij een con­flict, toen een ge­luids­frag­ment van Ka­maal R Khan op­dook. Op dat mo­ment had Ka­jol haar man on­der­steund. Dit gaf een hint aan, dat er iets mis was tus­sen haar en de film­ma­ker. Ech­ter, meent Ajay dat de re­den hier­voor niet het box-of­fi­ce du­el is. “Ka­ran en ik zijn geen vrien­den. Zelfs Ka­jol heeft geen ge­wel­di­ge band met hem als vroe­ger. Het is een per­soon­lij­ke kwes­tie. Het heeft niets te ma­ken met een pro­fes­si­o­ne­le zaak. Het heeft niets te ma­ken met on­ze films, die op de­zelf­de dag uit­ge­bracht wor­den”, al­dus Ajay. De ac­teur is nu be­zig met de pro­mo­ties van zijn nieu­we film.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.