Eu­ro­pe­se beur­zen ope­nen over­we­gend ho­ger

Times of Suriname - - ECONOMIE -

HAM­BURG - De Eu­ro­pe­se beur­zen zijn gis­te­ren een over­we­gend ho­ge­re ope­ning te­ge­moet ge­gaan. Vi­ce­voor­zit­ter van de Fe­deral Re­ser­ve Stan­ley Fi­scher heeft aan­ge­ge­ven te ver­wach­ten dat ren­te­ver­ho­gin­gen in de VS een ge­lei­de­lijk ka­rak­ter zul­len heb­ben, daar de in­fla­tie zich nog al­tijd traag ont­wik­kelt en de ar­beids­markt nog niet ro­buust is. Voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank Ma­rio Drag­hi was za­ter­dag bij de ver­ga­de­ring van het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds re­de­lijk nuch­ter als het ging om de ge­vol­gen van de Brexit, die er vol­gens hem wel de­ge­lijk zul­len zijn. IG Mar­kets voor­ziet een vlak­ke ope­ning voor de Duit­se DAX, een plus van 5 pun­ten voor de Fran­se CAC 40 en een stij­ging van 14 pun­ten voor de Brit­se FTSE 100. De aan­de­len­mark­ten in Eu­ro­pa zijn vrij­dag over­we­gend in het rood ge­slo­ten. De Brit­se FTSE 100 vorm­de de uit­zon­de­ring in Eu­ro­pa en steeg 0,6 pro­cent op 7.044,39 pun­ten, pro­fi­te­rend van de ver­zwak­king van het Brit­se pond. Vrij­dag daal­de de Brit­se munt ten op­zich­te van de dol­lar op som­mi­ge han­dels­plat­for­men tot 1,1378 dol­lar en bij an­de­re plat­for­men tot 1,1841. Ge­du­ren­de de dag steeg de munt weer rich­ting de 1,24 dol­lar. Don­der­dag­avond no­teer­de het munt­paar ech­ter nog op 1,2615 dol­lar.

“Ik denk dat de be­we­ging van het pond han­de­la­ren bang heeft ge­maakt”, zei markt­ana­list Craig Er­lam van Oan­da, die wees op een com­bi­na­tie van tech­ni­sche fac­to­ren. “Het feit dat een deel van het ver­lies [van het pond] tij­dens de han­dels­dag werd goed­ge­maakt, duidt daar wel op.” Er was ook aan­dacht voor het Ame­ri­kaan­se ba­nen­rap­port, dat wat te­gen­viel. Er kwa­men 156.000 ba­nen bij, waar een aan­tal van 170.000 was ver­wacht. De werk­loos­heid steeg licht. Des­on­danks gaat de markt er wel van uit dat de Fed de ren­te la­ter dit jaar ver­hoogt.

“Het ba­nen­cij­fer was wat glans­loos maar de kans op een ren­te­ver­ho­ging in de­cem­ber is niet af­ge­no­men”, al­dus markt­ana­list Naeem Aslam van Think Mar­kets.

Deut­sche Bank steeg vrij­dag 2,3 pro­cent op het nieuws dat de nood­lij­den­de bank een beurs­gang over­weegt voor zijn ver­mo­gens­be­heer­tak en dat er in Duits­land 1.000 ba­nen wor­den ge­schrapt. De zor­gen rond­om het Brit­se pond en de zor­gen over de Brexit zet­ten vrij­dag druk op aan­de­len als die van pro­ject­ont­wik­ke­laar Bar­ratt De­vel­op­ments, dat 5 pro­cent daal­de en Sports Di­rect In­ter­na­ti­o­nal dat ruim 9 pro­cent daal­de, na­dat de re­tai­ler van sport­ar­ti­ke­len aan­gaf last te heb­ben van de da­ling van van de Brit­se munt. To­tal maak­te be­kend een ak­koord te heb­ben be­reikt over de ver­koop van zijn che­mi­sche tak Ato­tech aan in­ves­te­rings­maat­schap­pij The Car­ly­le Group voor een be­drag van 3,2 mil­jard dol­lar. Het aan­deel van de Fran­se olie­reus daal­de 0,3 pro­cent. (Beurs­dui­vel/foto: fo­r­exsq. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.