Op­mer­ke­lijk be­zoek van Poe­tin aan Turkije

Times of Suriname - - BUITENLAND -

Turkije - De Rus­si­sche pre­si­dent Poe­tin is gis­te­ren in Istanbul aan­ge­ko­men. Zijn be­zoek geldt of­fi­ci­eel het we­rel­d­ener­gie­con­gres, waar hij een toe­spraak zal hou­den. Het ge­sprek met zijn Turk­se ambt­ge­noot Er­do­gan is ech­ter veel be­lang­rij­ker.

Elf maan­den ge­le­den haal­den de Tur­ken een Rus­sisch ge­vechts­vlieg­tuig neer dat hun lucht­ruim zou heb­ben ge­schon­den, waar­na de re­la­tie tot het vries­punt ver­kil­de. De be­schul­di­gin­gen vlo­gen over en weer. Poe­tin stel­de al­ler­lei sanc­ties in.

Twee maan­den ge­le­den werd de strijd­bijl de­fi­ni­tief be­gra­ven en Er­do­gan be­zocht SintPe­ters­burg. Wat ze­ker heeft ge­hol­pen, wa­ren Poe­tins be­moe­di­gen­de woor­den via de te­le­foon na de staats­greep in ju­li in Turkije. De Turk­se te­le­vi­sie pak­te gis­te­ren dan ook uit door zelfs de aan­komst van Poe­tin op de lucht­ha­ven van Istanbul li­ve uit te zen­den.

In hun bi­la­te­ra­le ge­sprek zul­len gast­heer Er­do­gan en Poe­tin het ze­ker over Sy­rië heb­ben. De be­moei­e­nis van bei­de lan­den is een teer punt in de re­la­tie. Mos­kou steunt im­mers ac­tief het re­giem van pre­si­dent As­sad, ter­wijl An­ka­ra diens af­tre­den voor ogen heeft.

(De Te­le­graaf)

Pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin bij aan­komst in Turkije . (sput­niknews.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.