Do­den in Con­go bij ge­weld Oe­gan­de­se re­bel­len

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CON­GO - In Be­ni, in het oos­ten van Con­go, zijn op de avond van zon­dag op maan­dag tien do­den ge­val­len bij een aan­val die is toe­ge­schre­ven aan re­bel­len van de in Oe­gan­da ge­stich­te is­la­mis­ti­sche re­bel­len­groep Al­lied De­mo­cra­tic For­ces (ADF). Vol­gens de voor­zit­ter van de bur­ger­maat­schap­pij in Be­ni, Gil­bert Kam­ba­le, kwa­men acht bur­gers, een mi­li­tair en een ver­moe­de­lijk lid van de ADF om het le­ven. Het hoofd van een lo­ka­le men­sen­rech­ten-ngo, Omar Ka­vo­ta, heeft het over ze­ven bur­ger­slacht­of­fers (vijf door ge­weer­vuur, twee door een ma­che­te) on­der wie drie vrou­wen. Vol­gens Ka­vo­ta kwa­men ook een aan­val­ler en een ho­ge­re of­fi­cier om het le­ven. De woord­voer­der van het Con­go­le­se le­ger in de re­gio, lui­te­nant Mark Ha­zu­kay, heeft de­ze aan­val niet be­ves­tigd. Hij ver­klaar­de en­kel dat bur­gers en mi­li­tai­ren zijn ge­dood in vuur­ge­vech­ten. Sinds oktober 2014 zijn on­ge­veer 700 men­sen ge­dood in een reeks slacht­par­tij­en en aan­val­len in de re­gio Be­ni.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.