Nieu­we Goog­le-te­le­foons draai­en voor­al om soft­wa­re

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Van­af van­daag is Goog­le een vol­waar­di­ge smartpho­ne­ma­ker, met te­le­foons van ei­gen ont­werp en ma­ke­lij. Toch zijn de Pixel en Pixel XL voor­al in­te­res­sant van­we­ge hun soft­wa­re.

Het is bij nieu­we smartpho­ne­lan­ce­rin­gen in­mid­dels cli­ché ge­wor­den om te zeg­gen dat een toe­stel op een eer­de­re smartpho­ne lijkt. Bij de Pixel en Pixel XL kan dit cli­ché ook weer van stal wor­den ge­haald. De toe­stel­len zijn ge­maakt van alu­mi­ni­um en glas, zo­als zo’n beet­je al­le smartpho­nes van de af­ge­lo­pen paar jaar. De ach­ter­kant van de Pixel en Pixel XL is deels ge­maakt van alu­mi­ni­um en deels be­dekt met een glim­men­de glas­laag. De Pixel, met een scherm van 5 inch, is ver­ge­le­ken met veel an­de­re An­droid-toe­stel­len aar­dig com­pact. De XL van 5,5 inch doet meer den­ken aan de pha­blets die an­de­re fa­bri­kan­ten re­cen­te­lijk in gro­ten ge­ta­le op de markt heb­ben ge­bracht.

Op­val­lend is dat Goog­le de ca­me­ra bin­nen de re­la­tief dun­ne be­hui­zing heeft we­ten te hou­den. Er is dus geen uit­ste­ken­de bob­bel. Wel aan­we­zig is een kop­te­le­foon­poort, dus voor het luis­te­ren van mu­ziek met een ou­de kop­te­le­foon is geen don­gel no­dig.

De be­hui­zing en spe­ci­fi­ca­ties zijn ver­moe­de­lijk niet waar­om de mees­te men­sen de aan­schaf van een Pixel zul­len over­we­gen. Be­lang­rijk­ste plus­punt van het ap­pa­raat is het feit dat de smartpho­nes draai­en op de nieuw­ste ver­sie van An­droid. Ook be­vei­li­ging­sup­da­tes ko­men di­rect door op de Pixels; dat is bij an­de­re An­droid-toe­stel­len nog wel eens an­ders, met kwets­ba­re smartpho­nes tot ge­volg.

Be­lang­rijk­ste nieu­wig­heid is de aan­we­zig­heid van de As­sis­tant, de slim­me as­sis­tent van Goog­le die kan wor­den aan­ge­spro­ken door ‘OK, Goog­le’ te zeg­gen of lang op de thuis­knop te druk­ken. Men­sen die hier in­te­res­se in heb­ben kun­nen de as­sis­tent al pro­be­ren in de chat-app Al­lo van Goog­le, maar op de Pixel-te­le­foons zit hij echt in het be­stu­rings­sys­teem ver­werkt.

Dat le­vert een aan­tal han­dig­heid­jes op, zo­als de mo­ge­lijk­heid om snel in­for­ma­tie op te zoe­ken over lo­ca­ties in de buurt, of om af­spra­ken in te plan­nen.

De Pixel-soft­wa­re heeft nog een aan­tal an­de­re func­ties die niet op an­de­re An­droids­martpho­nes be­schik­baar zijn. Zo kun­nen app-ico­nen lang wor­den in­ge­drukt om een con­text­me­nu op te roe­pen. Lang druk­ken op Maps maakt het bij­voor­beeld mo­ge­lijk om di­rect een rou­te naar huis te plan­nen.

Dat werkt exact het­zelf­de als hard druk­ken met 3D Touch op een app-icoon in iOS. Ver­schil is wel dat op de Pixel een snel­kop­pe­ling naar een be­paald on­der­deel van een app kan wor­den op­ge­sla­gen als apart app-icoon.

De Pixel en Pixel XL krij­gen ook een nieu­we ca­me­ra-app, die de 12 me­ga­pixel-ca­me­ra aan de ach­ter­kant aan­stuurt. Goog­le zegt dat uit tests van de keu­rings­web­si­te DxOMark blijkt, dat de­ze ca­me­ra de bes­te op de smartpho­ne­markt is.

(Bron/foto: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.