Hua­wei Ma­te 9 krijgt dub­be­le ca­me­ra en zeer snel la­den­de ac­cu

Times of Suriname - - IMOBIEL -

De Hua­wei Ma­te 9 wordt voor­zien van een dub­be­le ca­me­ra die wordt ont­wor­pen door Lei­ca en een ac­cu die ra­zend­snel kan wor­den op­ge­la­den. Dat meldt Pho­neAre­na.

Aan de ach­ter­kant van de Ma­te 9 zou­den twee ca­me­ra’s zit­ten, van res­pec­tie­ve­lijk 20 en 12 me­ga­pixel. De­ze zou­den sa­men kun­nen wer­ken om mooi­e­re foto’s te ma­ken.

Ook de P9 van Hua­wei had al zo’n dub­be­le ca­me­ra, toen met twee sen­so­ren van 12 me­ga­pixel. Het spe­ci­a­le ca­me­ra­sys­teem zorgt voor mooi­e­re foto’s bij slecht licht en maakt het ook mo­ge­lijk om ach­ter­af nog scherp te stel­len.

De ac­cu in de Ma­te 9 zou in vijf mi­nu­ten voor de helft kun­nen wor­den op­ge­la­den. Die ‘Su­per Char­ge Tech­no­lo­gy’ werd een jaar ge­le­den al eens door Hua­wei ge­de­mon­streerd, maar werd nog nooit daad­wer­ke­lijk in een toe­stel ver­werkt. In de de­mon­stra­tie werd de ac­cu nog uit een toe­stel ver­wij­derd en in een spe­ci­a­le op­la­der ge­plaatst. Vol­gens eer­de­re ge­ruch­ten zal de Ma­te 9 draai­en op de nieu­we Ki­rin 960-chip van Hua­wei zelf en ver­schij­nen er ver­sies met 4 en 6 GB werk­ge­heu­gen, en 64 tot 256 GB op­slag­ruim­te. Ver­moe­de­lijk wordt de Ma­te 9 op 3 no­vem­ber ont­huld. Dan houdt Hua­wei een per­seve­ne­ment in Mün­chen.

(NU.nl/foto: wc­cf­tech.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.