Zes hou­ten dam­men Weg naar Zee op­ge­le­verd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het ‘Buil­ding with Na­tu­re pro­ject’ te Weg naar Zee werpt zijn vruch­ten af. Con­ser­va­ti­on In­ter­na­ti­o­nal Su­ri­na­me heeft gis­te­ren in het bij­zijn van do­no­ren, ver­te­gen­woor­di­gers van de Su­ri­naam­se over­heid en an­de­re mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties, de twee­de fa­se van dit pro­ject op­ge­le­verd. In to­taal zijn er zes wa­ter­door­la­ten­de dam­men op­ge­le­verd van de ge­mid­del­de groot­te van 1.50 m bij 2 m. Pro­fes­sor Siew­nath Nai­pal gaf daar­bij een uit­een­zet­ting over waar­om de­ze vorm van dij­ken­bouw ge­han­teerd wordt en wat de voor­de­len er­van zijn voor de kust van Su­ri­na­me. Met de bouw van de dam­men is de kust­be­scher­ming op een gro­ter op­per­vlak­te mo­ge­lijk en de eco­sys­teem­dien­sten zul­len weer op­nieuw bij kun­nen dra­gen aan het le­vens­on­der­houd van de ge­meen­schap. De Ne­der­land­se am­bas­sa­de en Staats­olie Foun­da­ti­on zijn de fi­nan­cier­ders van het pro­ject en heb­ben ge­za­men­lijk USD 145.000 be­schik­baar ge­steld voor de bouw van vijf hou­ten dam­men. Het ‘Buil­ding with Na­tu­re pro­ject’ is op 11 ju­li 2015 ge­start met de aan­leg van een eer­ste wa­ter­door­la­ten­de dam als pi­lot­pro­ject. De­ze werd ge­fi­nan­cierd door het Friends of Gr­een Su­ri­na­me pro­gram­ma, het bu­si­ness plat­form dat ge­ï­ni­ti­eerd is door Con­ser­va­ti­on In­ter­na­ti­o­nal Su­ri­na­me. De eer­ste wa­ter­door­la­ten­de dam werd op 19 sep­tem­ber 2015 ge­o­pend in het bij­zijn van de Mi­nis­ter van Open­ba­re Wer­ken.

De bouw en me­tin­gen rond­om dit pro­ject zijn ge­daan on­der lei­ding van Nai­pal die ver­bon­den is aan de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit. In­mid­dels is aan­ge­toond dat de wa­ter­door­la­ten­de dam­men suc­ces­vol blij­ken voor het doel van kust­be­scher­ming. Met het pro­ject wordt be­we­zen dat we niet lan­ger hoe­ven te vech­ten te­gen de na­tuur; in dit ge­val de stij­gen­de zee­spie­gel, maar dat we ook met de na­tuur kun­nen wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.