Pre­sen­ta­tie ‘Com­me­wij­ne Plan­ta­ges, Ja­va­nen en an­de­re ver­ha­len’

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op 14 ok­to­ber om 19.00 uur wordt in het Am­fi­the­a­ter van de Paramaribo Zoo op spec­ta­cu­lai­re wij­ze het boek: Com­me­wij­ne Plan­ta­ges, Ja­va­nen en an­de­re ver­ha­len ge­pre­sen­teerd. Ver­ha­len wor­den aan het pu­bliek ge­pre­sen­teerd door mid­del van dans en sto­ry­tel­ling, be­ge­leid door een ga­me­lan or­kest. Dit meldt de Ne­der­land­se am­bas­sa­de in een pers­be­richt. Com­me­wij­ne Plan­ta­ges, Ja­va­nen en an­de­re ver­ha­len geeft een prach­tig beeld van de ver­schil­len­de bouw­stij­len in Com­me­wij­ne, de plan­ta­ge­geschie­de­nis en fa­mi­lie­ver­ha­len. Ver­ha­len zijn een ver­bin­den­de scha­kel in het boek en in de voor­stel­ling ‘Gunun­gan’. De au­teurs van het boek, Dick ter Steege en Fi­ne­ke van der Veen, hou­den een kor­te in­lei­ding waar­na het pu­bliek kan ge­nie­ten van de voor­stel­ling. Bij het Am­fi­the­a­ter is een stand waar de boe­ken ge­kocht en ge­sig­neerd kun­nen wor­den. Op 16 ok­to­ber is er een­zelf­de pre­sen­ta­tie en voor­stel­ling om 16.00 uur te Fort Nieuw Am­ster­dam. Na de voor­stel­ling in het Open­lucht­mu­se­um wor­den er twin­tig boe­ken ver­loot on­der de aan­we­zi­gen.

Dit boek is de laat­ste in een se­rie van drie boe­ken die door de Ne­der­land­se am­bas­sa­de is on­der­steund in het ka­der van ‘Ge­deeld Cul­tu­reel Erf­goed’. In het eer­ste boek Dro­mers, doem­den­kers en door­zet­ters werd het dis­trict Coro­nie be­licht ter­wijl in het twee­de boek Nic­ke­rie, ver­ha­len van men­sen en ge­bou­wen het dis­trict Nic­ke­rie cen­traal staat. De toe­gang is zo­wel op vrij­dag als zon­dag gra­tis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.