MATIE award voor Ani­ta Kar­to­se­mi­to

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Les­bi­an Gay Bis­exu­al Trans­gen­der (LGBT)-Plat­form Su­ri­na­me reikt tij­dens de Co­ming Out Week, de MATIE-Award uit aan per­so­nen of or­ga­ni­sa­ties als vorm van her­ken­ning en er­ken­ning van hun com­mit­ment aan de LGBT-ge­meen­schap. Dit jaar koos het plat­form voor een ster­ke, ge­dre­ven en een ech­te voor­vech­ter voor LGBTrech­ten, Ani­ta Kar­to­se­mi­to. Dit meldt het LGBT-Plat­form Su­ri­na­me in een pers­be­richt. De MATIE-award is in 2015 voor het eerst uit­ge­reikt. MATIE staat voor Mi­les­to­ne Achie­ved To­wards In­sti­tu­ti­o­na­li­zing Equa­li­ty. Hier­mee wil de or­ga­ni­sa­tie per­so­nen of or­ga­ni­sa­ties die een bij­zon­de­re bij­dra­ge heb­ben ge­le­verd aan het ver­be­te­ren van ge­lijk­heid en ac­cep­ta­tie van LGBT-per­so­nen in Su­ri­na­me er­ken­nen. Kar­to­se­mi­to stond sa­men met ve­len LGBT’ers 6 jaar te­rug aan de wieg van de Co­ming Out Week en blijft elk jaar haar krach­ten maar ook haar in­put ge­ven tij­dens de ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten. Zij is voor ve­len een voor­beeld en straalt voor­al kracht uit. Haar in­zet in het veld, maar ook ach­ter de scher­men, ac­ti­vis­me en ad­vo­ca­cy zijn vol­gens de or­ga­ni­sa­tie on­ver­ge­te­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.