Mer­we­de­brug dicht on­ac­cep­ta­bel

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

GORINCHEM - Drie Bra­bant­se ge­meen­ten aan de A27 heb­ben mi­nis­ter Me­la­nie Schultz van Hae­gen (In­fra­struc­tuur) ge­vraagd om zeer spoe­dig her­stel van de Mer­we­de­brug en een struc­tu­re­le op­los­sing voor de toe­komst. Aal­burg, Wer­ken­dam en Woud­ri­chem me­nen dat er wei­nig ge­voel is voor de im­pact die de plot­se­lin­ge slui­ting van de brug voor vracht­ver­keer en open­baar ver­voer heeft in de re­gio. “De ge­vol­gen voor de on­der­ne­mers en in­wo­ners van het Land van Heus­den Al­te­na zijn on­ac­cep­ta­bel groot”, schrij­ven ze in een brief aan de be­winds­vrouw. De ge­meen­ten wij­zen on­der an­de­re op de vei­lig­heids­ri­si­co’s. “De af­slui­ting be­te­kent dat een gro­te druk op het on­der­lig­gen­de we­gen­net in on­ze re­gio ont­staat door sluip­ver­keer en door on­we­tend­heid bij bij­voor­beeld bui­ten­lands vracht­ver­keer. Om­dat de­ze we­gen daar niet op zijn be­re­kend brengt dit vei­lig­heids­ri­si­co’s met zich mee. Ook zorgt

SCCN TV 17.1

08:00 Doc.:

Lost Ci­ty of Gla­di­a­tors 08:50 Re­a­li­ty show:

Hell’s Kit­chen

10:00 FIFA Wo­men U17 World Cup:

Quar­ter Fi­nal 3:

Ko­rea DPR - Gha­na 12:05 Doc.: Foot­balls Gre­a­test Sir

Bob­by Charl­ton

13:00 FIFA Wo­men U17 World Cup:

Quar­ter Fi­nal 4:

Ja­pan - Eng­land

15:05 NBA High­lights

15:35 Ani­ma­ti­on mo­vie: LEGO Bat­man

The Mo­vie DC Su­per­heroes Uni­te 16:55 Mo­vie:

Bed­ti­me Sto­ries

18:30 Mo­vie:

Top Gun (Tom Crui­se) 20:30 Dra­ma se­rie: het voor over­last in de ker­nen van on­ze ge­meen­ten.”

De drie ge­meen­ten wil­len op kor­te ter­mijn een ade­qua­te op­los­sing voor het open­baar ver­voer en vra­gen aan­dacht voor de scha­de die be­drij­ven lij­den. “Om­rij­den heeft gro­te fi­nan­ci­ë­le en lo­gis­tie­ke con­se­quen­ties voor on­der­ne­mers.” Ook de pro­vin­cie Noor­dBra­bant heeft de ge­vol­gen woens­dag tij­dens over­leg met de mi­nis­ter on­der de aan­dacht ge­bracht.

De Mer­we­de­brug op de A27 bij Gorinchem is sinds dins­dag dicht voor al­le voer­tui­gen zwaar­der dan 3500 ki­lo. Door scheur­tjes in de brug­con­struc­tie vindt Rijks­wa­ter­staat het niet ver­ant­woord om zwaar ver­keer te la­ten pas­se­ren. De maat­re­gel geldt voor on­be­paal­de tijd. Trans­port­or­ga­ni­sa­ties schat­ten de scha­de op ze­ker een half mil­joen eu­ro per dag. (De Te­le­graaf/ fo­to:

bast­hoen.nl)

De Mer­we­de­brug op de A27 bij Gorinchem is sinds dins­dag dicht voor al­le voer­tui­gen zwaar­der dan 3500 ki­lo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.